ابن هانیء الاندلسی و فنون شعره

سیدخلیل باستان

دوره 2، شماره 2 ، فروردین 1391، ، صفحه 123-132

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2012.6974

چکیده
  مما لا شک فیه ان للادباء مکانه مرموقه عند الجماهیر و النقاد. علی اثرها یرتقی بعضهم الی نجوم السماء فتبدر من الاخرین و لاسیما اصحاب النقد امارات الحسد فیعظمون الادبا تاره و یحقرونهم اخری و ذلک طبقا لهواهم فتذهب القیم العلمیه و المعاییر الاخلاقیه سدی. علما بان ما توصل الیه شاغر نا فی الادب و حاز علی رتبه متنبی الغرب فی الشعر کثر حساده ...  بیشتر