خطاهای ترجمه در باهم‌آیی‌های قرآنی با تکیه بر دیدگاه‌های نیومارک، بیکر و لارسون

محمد امیری فر؛ کبری روشنفکر؛ خلیل پروینی؛ عالیه کرد زعفرانلو

دوره 7، شماره 16 ، شهریور 1396، ، صفحه 86-61

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2017.7817

چکیده
  بسیاری از نظریه‎پردازان ترجمه به نقش باهم‌آیی در ترجمه اذعان کرده‌اند و در بخشی از مطالعات خود، نقش این پدیدة زبانی در ترجمه را بررسی نموده‌اند، اما در حوزة ترجمة قرآن، هنوز این مسئله بررسی نشده‌است و با چالش‌های زیادی روبه‎روست. در پژوهش حاضر با تکیه بر دیدگاه‌های نیومارک، بیکر و لارسون از یک ‌طرف، و ترجمة قرآن از طرف دیگر، ...  بیشتر