پردازش و بازتولید در ترجمة متون ادبی بر اساس دیدگاه ویلس (پیکرة مطالعاتی: ترجمة کتاب در بند کردن رنگین‌کمان)

صادق ابراهیمی کاوری

دوره 9، شماره 20 ، شهریور 1398، ، صفحه 160-139

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2019.40278.1371

چکیده
  بررسی این نکته که مترجم عملاً در متن بازنویسی یا «بازتولید»، تا چه اندازه توانسته‌است مفاهیم مورد نظر نویسنده را در زبان مبدأ «درک» و به زبان مقصد منتقل کند، در تشخیص توفیق مترجم در کار ترجمه بسیار مهم است و نشانة سطح توانایی او در کار ترجمه است. در این مقاله، ترجمة برخی اشعار غادة‌السمان به قلم عبدالحسین فرزاد که با نام ...  بیشتر