خدمات ترجمه‌ای عبدالوهّاب عزّام به ادب فارسی و عربی

احمد پاشازانوس؛ علی خالقی

دوره 3، شماره 8 ، مهر 1392، ، صفحه 81-120

چکیده
  این پژوهش به بررسی و نقد موضوع سبک و ساختار ترجمة عبدالوهّاب عزّام و خدمات ترجمه‌ای او در زبان و ادب فارسی و عربی می‌پردازد و برای جامع و کامل‌تر بودن نقد و بررسی‌ها، آثار برگزیدة ترجمة عزّام مورد بررسی قرار گرفته‌ است و نیز برای تبیین دقیق این موضوع، دیدگاه‌ها و سبک ترجمه‌ای عزّام، ترجمة قصاید شاعران نامور پارسی‌گوی همچون حافظ، ...  بیشتر