نویسنده = ابن الرسول، سید محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. نادرستی‌های عمده در برگردان عربی تاریخ بیهقی

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 175-195

سید محمدرضا ابن الرسول؛ نفیسه رئیسی مبارکه