نویسنده = پوریزدانپناه کرمانی، آرزو
تعداد مقالات: 1
1. نقد ترجمة عربی مرزبان‌نامه براساس نظریة آنتوان برمن

دوره 10، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 261-290

10.22054/rctall.2020.49258.1444

آرزو پوریزدانپناه کرمانی؛ وصال میمندی