نقد ترجمة عربی مرزبان‌نامه براساس نظریة آنتوان برمن

آرزو پوریزدانپناه کرمانی؛ وصال میمندی

دوره 10، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 261-290

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2020.49258.1444

چکیده
  ترجمه یکی از راه­های ایجاد تعاملات فرهنگی بین ملّت­ها است. در این میان، وظیفة مترجم ارائة ترجمه­ای صحیح و درست است. نظریه­پردازان ترجمه الگوها و مدل­های متفاوتی را برای ارزیابی ترجمه­ها ارائه­کرده­اند. ارزیابی و سنجش ترجمه براساس مدل­ها و الگوهای ارائه­شده سطح کیفی متن ترجمه شده و ویژگی­های مثبت و منفی آن را آشکار ...  بیشتر