ارزیابی کیفی ترجمة اصطلاحات حقوق مدنی در قرآن کریم

سیدرضا به آفرین؛ مسعود یزدانی مقدم؛ جعفر شریفی گلریز

دوره 9، شماره 20 ، شهریور 1398، ، صفحه 30-9

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2019.37653.1358

چکیده
  در ترجمة اصطلاحات حقوقی توجه به نکاتی مانند انتقال جنبه‌های معنایی، متنی و کاربردشناسی ضروری به نظر می‌رسد. بخشی از متون مقدس، مانند قرآن کریم، حاوی دستورهایی است که غالباً بار حقوقی دارند و از آنجا که این گونه دستورها می‌توانند منشاء برخی سوء‌برداشت‌ها از سوی خوانندگان شوند، لذا در ترجمة آن‌ها باید دقت فراوانی کرد. از جمله مهم‌ترین ...  بیشتر