ارزیابی ساختاری مجلۀ «پژوهش‌های ترجمه در زبان و ادبیات عربی»

حسین کیانی؛ لیلا رییسی

دوره 9، شماره 21 ، دی 1398، ، صفحه 229-258

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2020.44244.1400

چکیده
  ارزیابی و تحلیل انتقادی مقاله‌های علمی نقش بارزی در گسترش دانش و ارتقای کیفی پژوهش­های علمی دارد؛ از همین رو، ضرورت دارد نشریه­های علمی براساس رویکردهای ارزیابی مقاله‌های پژوهشی نقد شوند. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی، مقاله­های مجلۀ «پژوهش­های ترجمه در زبان و ادبیات عربی» از شمارۀ 6 تا 17 را ...  بیشتر