نویسنده = حسینی اجداد نیاکی، سید اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی جلوه‌های بازنویسی در چهار اپیزود ترجمۀ بلعمی از تاریخ طبری

دوره 10، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 73-96

10.22054/rctall.2020.44698.1442

سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی؛ شهرام دلشاد