آسیب‌شناسی توانش ترجمة دانشجویان کارشناسی زبان و ادبیات عربی و تدریس ترجمة عربی‌ـ فارسی و برعکس با تکیه بر روش تحلیل خطا (ETA)

مینا عربی؛ رقیه رستم پور ملکی

دوره 9، شماره 20 ، شهریور 1398، ، صفحه 330-301

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2019.43550.1393

چکیده
  آموزش، موضوع مهمی است و روش‌های آموزشی برای تحقق اهداف ترسیم‌شده باید پیوسته به‌روزرسانی و آسیب‌شناسی شود. یکی از زمینه‌های موجود در این حیطه، آموزش ترجمه به دانشجویان رشته‌های زبان خارجی و از جمله زبان عربی است. در این زمینه، کاربست نظریات زبان‌شناسی در امر شناخت و تحلیل مشکلات آموزش زبان بسیار کارآمد می‌نماید. در مقالة پیش‌ ...  بیشتر