آسیب شناسی ترجمه از زبان واسطه (بررسی موردی ترجمۀ شکرالله شجاعی فر از رمان عرس الزین)

علی سعیداوی؛ سجاد احمدی

دوره 10، شماره 23 ، مهر 1399، ، صفحه 119-137

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2020.52396.1475

چکیده
  یکی از مباحث حوزه مطالعات ترجمه، ترجمه از زبان واسطه است که بسیار اهمیت دارد. دربارۀ ترجمه از زبان واسطه، نظرات مختلفی وجود دارد؛ برخی آن را به طور کامل رد می­کنند و برخی دیگر آن را در مورد زبان­هایی که گسترۀ محدودی دارند، جایز می­دانند. از جمله ترجمه­های فارسی که با واسطه انجام شده، برگردان شکرالله شجاعی­فر از رمان عربی «عرس ...  بیشتر