نگاشت نقشۀ علمی مقالات نشریۀ پژوهش‌های ترجمه در زبان و ادبیات عربی طی سال‌های 1390 تا 1398

سعیده میرحق جو لنگرودی؛ فاطمه علی نژاد چمازکتی

دوره 10، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 121-146

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2020.53775.1495

چکیده
  در دهه­های گذشته مطالعه و ترسیم نقشه­های علمی به عنوان یکی از شاخص­های مطالعات علم‌سنجی در حوزه­های مختلف اهمیت و افزایش یافته است. پژوهش حاضر به بررسی تولیدات علمی در نشریۀ پژوهش‌های ترجمه در زبان و ادبیات عربی در پایگاه ISC می­پردازد.هدف این پژوهش بررسی و سنجش فعالیت­های علمی نویسندگان در نشریۀپژوهش­های ترجمه در زبان ...  بیشتر