ترجمه در زبان و ادبیات عربی
خوانش کارکردهای زبانی کارل بولر در ترجمه فارسی رمان الوقائع الغریبة فی اختفاء سعید أبی النحس المتشائل

رضا بیات؛ عبدالله حسینی

دوره 12، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 297-323

https://doi.org/10.22054/rctall.2022.67632.1621

چکیده
  خوانش کارکردهای زبانی کارل بولر در ترجمة فارسی رمان الوقائع الغریبة فی اختفاء سعید أبی النحس المتشائل مسأله نقش‏های زبانی از موضوعات جدید زبان‏شناسی است و این نقش‏ها تأثیری فراوان در رساندن معنا به دریافت‏کنندگان، حفظ زبان مبدأ، توضیحات بیشتر یا حتی تحریک احساسات مخاطبان دارد؛ در غیر این صورت، ممکن است ترجمه، نادرست باشد ...  بیشتر