تکواژ وابسته «غیر » ومعادل های ترجمه ای آن در زبان فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علو م انسانی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران.

2 امام خمینی

چکیده

تکواژها در هر زبانی موضوع اصلی علم «ساخت شناسی واژگانی» به شمار می روند، و به دوگروه وابسته وغیروابسته(آزاد) تقسیم می شوندتکواژ وابسته«غیر» یکی از ادوات پرکاربرد در زبان عربی است که اساس وضع آن بیان مفهوم مغایرت می باشد.این تکواژ به لحاظ تنوع استعمال وکاربرد در زبان عربی وبه ویژه دوره معاصر کاربردهای متنوعی دارد.تکواژ وابسته «غیر» از تکواژهای معروف وپرکاربرد زبانی و از زمره ادوات رایج استثنا در علم نحو عربی می باشد.این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی برآن است تا ساختارهای مختلف جدید وقدیم زبانی این تکواژ را شناسایی و معادل های ترجمه ای آن ها را ارائه نماید وکاربرد اختصاصی هر یک را برای زبان آموزان عربی ومترجمین این زبان تبیین نماید.این بررسی نشان داد تکواژ وابسته «غیر» از 10ساختار وبالطبع10 معادل ترجمه ای در زبان عربی برخوردار بوده است.وساختارهای(غیر+من+اسم جنس)و(غیرأنّ) وساختار( غیر+ضمیر+من+اسم جنس/ اسم جمع) وساختار( من+غیر+مصدرموول /صریح) از جمله ساختارهای معاصر برای این تکواژ محسوب می گردند وهریک معادل ترجمه ای خاص خویش را دارد همچنین مشخص گردید برخی ساختارهای جدید جایگزین ساختارهای قدیمی این تکواژ می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The dependent pronoun "non" and its translation equations in Persian

نویسندگان [English]

  • علی Asvadi 1
  • seyyed mohammad mirhoseini 2
1 Department of Arabic Language and Literature. Faculty of Literature and Humanities. Karaj. Iran.
2 emam khomeini
چکیده [English]

Taqwas in any language are the main subject of "lexical structure" science, and are divided into dependent and non-dependent (free) groups. This study uses a descriptive-analytic approach to identify the various modern and linguistic structures of this morph and present their translation equivalents and explain their specific application to Arabic learners and translators. The "non" dependent syllable has 10 structures and about 10 translation equivalents in Arabic. The (non + I + noun + gender) and (non-noun) and (non + pronoun + I + noun / gender noun) and (I + non + noun / noun)
contemporary constructions are contemporary constructs for this sequel and each is equivalent in translation. There are also some new structures to replace the old onescontemporary constructions are contemporary constructs for this sequel and each is equivalent in translation. There are also some new structures to replace the old ones
contemporary constructions are contemporary constructs for this sequel and each is equivalent in translation. There are also some new structures to replace the old ones

کلیدواژه‌ها [English]

  • dependent
  • Non
  • translational equivalent
  • Persian language