نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه الزهرا

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه الزهراء(س)

چکیده

بر اساس نظریه باختین؛ رمان به عنوان نوع ادبی، متناسب با روح عصر و جامعه بشری، دارای روابط مکالمه‌‌گون در ابعاد زبانی است. رمان تصویری گفتگومند، حاصل درهم‌تنیدگی زبان‌های برآمده از شخصیت‌هاست؛ که هرکدام با جهان‌بینی‌، سطح اجتماعی و فرهنگی مختلف، در رمان حضور داشته و در تعامل باهم هستند. رمان «پست شبانه» در دنیایی چندآوا، با ترسیم آواهای مختلف، از ویژگی چند زبانی برخوردار است و زبان هر شخصیت، در هر بخش از رمان، در تعامل گفتگومند با سایر زبان‌هاست. این چندگانگی در زبان، آوا و سبک رمان، قابل مشاهده بوده و برگردان آن در ترجمه، بسیار حائز اهمیت است که این مقاله به ترسیم و تحلیل این ویژگی خواهد پرداخت. رمان «پست شبانه» برگردان فارسی از رمان عربی «برید اللیل» اثر هدی برکات است که مقاله حاضر تلاش دارد با روش توصیفی- تحلیلی، به نقد ترجمه‌های فارسی آن بپردازد تا چگونگی برگردان ویژگی چند‌زبانی این رمان در ترجمه‌ها، واکاوی شود. سه ترجمه از این اثر صورت گرفته که به قلم حمیدرضا مهاجرانی، منصوره احمدی جعفری و سها بعنونی و با عنوان «پست شبانه» به چاپ رسیده است. در بررسی بیش از 60 نمونه از ترجمه‌ها در چند زبانی متجلی در لحن و زبان شخصیت و دوصدایگی گفتمان، به نظر می‌رسد هرکدام از مترجمان در برگردان ویژگی چند زبانی تا حدّی موفق بوده‌اند. بعنونی در این زمینه، عملکرد ضعیفی داشته و اغلب ترجمۀ قابل قبولی ارائه نکرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

the “Heteroglossia " in three translations of the novel " Barid Al-Layl"

نویسندگان [English]

  • fatemeh Akbarizadeh 1
  • yosra shadman 2

1 Alzahra university

2 assistant professor of alzahra university

چکیده [English]

According to Bakhtin's theory; Contemporary novel as a literary genre, in accordance with the spirit of the age and human society, has conversational relations in linguistic dimensions. Conversational visual novel is the result of the entanglement of languages derived from characters, each of whom is present in the novel and interacts with different worldviews, ideologies, social and cultural levels. "Night Mail" in a multi-voiced world, with the drawing of different sounds, has the feature of heteroglossia, in each part of the novel, interacts dialogically with other languages. This heteroglossia can be seen in the language, sound and style of the novel and its translation is important in translation. "Night Mail" is a Persian translation of the Arabic novel "Barid Al-Layl" by Hoda Barakat. Three translations of this work have been made by Hamid Reza Mohajerani, Mansoureh Ahmadi Jafari and Soha Banouni and published under the title "Night Mail". Examination of about 60 examples of translations shows that the immigrant translator was more successful in translating the heteroglossia feature than the other two translators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Novel translation
  • Heteroglossia
  • Barid Al-Layl
  • Hoda Barakat