نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

10.22054/rctall.2022.64936.1593

چکیده

«مفردات‌پژوهی» قرآنی به‌عنوان یکی از مسائل بسیار مهم و با نمود بارز و آشکار در ترجمه‌های آن به زبان‌ها دیگر، همواره مورد اهتمام قرآن‌پژوهان بوده است. از آنجاکه «روشی» مناسب در تبیین این مسأله وجود ندارد، غالباً مفردات‌پژوهی با چالش‌هایی از جمله عدم صحت معنا، ناقص بودن مفهوم و... روبرو بوده است؛ از این‌رو ارائة روش منسجم، کامل و منطقی برای این امر ضروری است. مقاله حاضر با هدف ارائة این نوع از الگو، ابتدا روشی جامع و کامل را اظهار داشته، سپس با روش تحلیلی – توصیفی و بهره‌گیری از همین روش، به واکاوی معنای واژگان برگرفته از مادة «شری» بعنوان یکی از کلمات معرکة‌الآراء پرداخته، آن‌گاه برگردان‌های فارسی معاصر قرآن (آیتی، الهی ‌قمشه‌ای، رضایی، شعرانی، صفّارزاده، صفوی، فولادوند، فیض‌الإسلام، مشکینی، مصباح‌زاده، معزّی و مکارم‌) را از جهت پایبندی دقیق آن‌ها در آیات مشتمل بر این کاربرد، کاویده است. برآیند پژوهش حاضر این شد که اصل معنایی این واژه «مبادله کردن» بوده که با توجه به سیاق آیه، در معنای «دادن» یا «گرفتن» بکار رفته است؛ امری که در برگردان مترجمان نامبرده عمدتاً نارسا است، بااین‌همه، برخی همچون «آیتی، الهی‌قمشه‌ای، شعرانی و فیض‌الإسلام» در پاره‌ای از آیات، آن‌هم بصورت ناقص به این معنا اشاره‌ داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The method of semantics and equivalence selection of Quranic words (Case study: Shri word)

نویسندگان [English]

  • kavoos roohi 1
  • mohsen faryadres 2
  • a n 3

1 Member of the faculty and director of the Department of Quranic and Hadith Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده [English]

Quranic "research content" as one of the most important issues and with a clear manifestation in its translations into other languages, has always been the focus of Quranic scholars. Since there is no proper "method" to explain this issue, content research has often faced challenges such as incorrect meaning, incomplete concept, etc .; Therefore, it is necessary to provide a coherent, complete and logical method for this. In order to present this type of model, the present article first states a comprehensive and complete method, then with the analytical-descriptive method and using the same method, analyzes the meaning of words derived from the article "evil" as one of the words of controversy. Then the contemporary Persian translations of the Qur'an (Ayati, Elahi Ghomshei, Rezaei, Sha'rani, Saffarzadeh, Safavid, Fooladvand, Fayz al-Islam, Meshkini, Mesbahzadeh, Moezzi and Makarem) for their strict adherence to the verses including This application is explored. The result of the present study was that the semantic principle of this word was "exchanging", which according to the context of the verse, is used in the meaning of "giving" or "receiving"; This is mainly the case with the translations of the above-mentioned translators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran, research content, contemporary Persian translations, word "
  • evil"
  • , sharing