نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره

2 دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

در میان ترجمه انواع متون، ترجمه شعر به سبب ویژگی‌های زیبایی شناسانه خود که همسو با معنا و مفهوم آن است، امری دشوار و نیازمند دقت نظر ویژه است؛ زیرا شعر جنبه‌های متعددی از معنا را به مخاطب القا می‌دهد که به راحتی قابل انتقال به زبان دیگر نیست. بنابراین بررسی اشتراکات و تفاوت‌های اثر منظوم جامی از تائیه ابن فارض در زمینه‌های معنایی، صوری و زیبایی شناسی و نحوه انتقال معانی ابیات عربی به زبان فارسی به صورت منظوم هدفی است که این پژوهش تلاش دارد با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بیان آن بپردازد.با توجه به اشتراکات بارز شعر جامی با تائیه ابن فارض در سطح واژگانی، آوایی و بلاغی اثر جامی را یک ترجمه وفادار به متن مبدا می‌دانیم که شاعر در این ترجمه خود به دنبال آفرینش ادبی برای القای اثری مستقل ادبی به زبان فارسی نبوده است در واقع ملزم بودن او بر سرودن شعری در حرف روی مشترک می‌تواند عامل این اقدام باشد یعنی ملزم بودن بر تکرار حرف روی تاء مترجم را بر آن داشته تا در بسیاری از ابیات عین واژه عربی قافیه را در متن فارسی تکرار نماید که این امر سبب ابهام معنا در ابیات بسیاری شده است و نشان از وفاداری مترجم به متن مبدا دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

بررسی تعادل زیباشناختی صوری(مورد پژوهی ترجمه جامی از تائیه ابن فارض)

نویسندگان [English]

  • zahra salimi 1
  • narjes ansari 1
  • Abdolali AleBoyehlangerudi 2

1 imam.khomeini internztional university

2 Associate Professor of Arabic Language and Literature, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Among different types of texts for translation, poems are one of the challenging ones given its aesthetic specifications that are in harmony with the meaning. A poem can convey a variety of aspects of meaning to the audience, which are not easy to do in other ways. In addition, creating a balance at all levels of the destination text to create an equal and similar text to the origin text is not feasible, which in many cases leads to a failure to convey the whole meaning and concept. Literary recreation is an approach that is expected to attract more attention for making a versified version of poem translation. The present study examines Jami Poetry Collection by Taie Ibn Farz in terms of semantic, superficial, and aesthetic aspects and transfer of meanings from Arabic into Farsi in a versified form. The study was carried out through a descriptive-analytical method. Taking into account the notable similarities between Jami and Taieh Ibn Farez’ poems in terms of words, sounds, and clarity of words, Jami’s work can be considered as a translation loyal to the original text. The poet does not attempt to create literary aspects to convey the idea via an independent work in Farsi. The translator has made himself committed to finish the verses with the words identical to the origin text in terms of sound so that in many and highlighted loyalty of the translation to the original text.

Keywords: Translation, balance, recreation, Jami’s poem, Taieh Ibn Fareza

کلیدواژه‌ها [English]

  • ترجمه
  • تعادل
  • باز آفرینی
  • شعر جامی
  • تائیه ابن فارض