نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آمدخته دکتری دانشگاه تهران

2 استادیار، ادبیات عربی، دانشگاه دفاع ملی ، ایران.

چکیده

ترجمه، اصیل ترین نوع فکر و اندیشه می باشد که عامل انتقال یک فرهنگ از یک مکان به مکان دیگری می باشد، در حقیقت نوعی مکمل تولید داخلی می باشد وبا توجه به ماهیت هرمونتیکی آن همواره در تولید اندیشه های جدید نقش بسزایی ایفاء می کند، جبران خلیل جبران نویسنده لبنانی-آمریکایی است، رمان «پیامبر»جزء مشهورترین آثار او به شمار می آید، که به زبان عربی و فارسی نیز ترجمه شده است، مفاهیم کلیدی آن پیرامون شادی، اندوه، عشق، کار، لذت، دین سخن می گوید، تحقیق حاضر با استمداد جستن از رویکرد توصیفی-تحلیلی به مقایسه ترجمه فارسی وعربی رمان در مقابل متن اصلی رمان که به زبان انگلیسی می باشد، پرداخته است، طوریکه از دل آن انواعی از ساختارهای مختلف سه زبان کشف شده و با مقایسه ترجمه ها، تفاوت وتمایز ساختار نحوی وواژگانی آنها به وضوح آشکار شده، از طرف دیگر میزان ارزیابی ترجمه عربی و فارسی رمان براساس الگوی کارمن گارسس مورد بررسی واقع شده است، از مهم ترین نتایج بحث این است که گاهی مترجم فارسی مبتنی بر روحیه ادبی خودش تغییراتی در ساختارها و ترکیب های رمان به وجود آورده که به نوعی با احساسات و سرشت ادبی او آمیخته شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparing the structure of the Arabic and Persian translations “Prophet ”Gibran Khalil Gibran (based on thw model Carmen Garces)

نویسندگان [English]

  • bayzid tand 1
  • mohammd kabiry 2
  • behzad heshmati 2

1 p.h.d unversity of tehran

2 Assistand professor,T he Supreme National Defense University.Iran.

چکیده [English]

Translation is the most original type of thought, which is the agent of transferring a culture from one place to another, in fact, it is a kind of complement to domestic production. Considering its hermetic nature, it always plays a significant role in the production of new ideas. Gibran Khalil Gibran is a Lebanese-American writer. he novel "Prophet" is one of his most famous works, which has been translated into Arabic and Persian, its key concepts are about happiness, sadness, love, work, pleasure, and religion..(Female) The present research, referring to the descriptive-analytical approach, compares the Persian and Arabic translations of the novel against the original text of the novel, which is in English, so that a variety of different structures of the three languages have been discovered from it, and by comparing the translations, the differences And the distinction between their syntactic and lexical structure is clearly revealed. On the other, the evaluation rate of the Arabic and Persian translation of the novel has been investigated based on the model of Carmen Garces.One of the most important results of the discussion is that sometimes the Persian translator, based on his own literary spirit, has created changes in the structures and compositions of the novel, which are somehow mixed with his feelings and literary nature, and this is the mode of expression that has given in the Persian translation of the novel additional Interpretative of emotions..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prophet"
  • novel, Gibran Khalil Gibran, Arabic translation structure, Persian translation structure, Carmen Garces model.which are somehow mixed with his feelings