نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

10.22054/rctall.2023.70653.1652

چکیده

توجه به محدودیت‌های زمینه‌ای، فرهنگی و شناختی در ترجمه به عنوان یک فرایند چند بُعدی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، بنابراین تحلیل صورتبندی‌های زبانی از این منظر، تاثیر بسزایی در ارتقای کیفیت ترجمه خواهد داشت. از آنجایی‌که ساختارهای شناختی از طریق صورتبندی مقوله‌های مفهومی، محتوای مفهومی مورد نظر را تعیین می‌کنند؛ لذا بررسی این استعاره‌ها به عنوان یکی از پرکاربردترین صورتبندی‌های زبانی که نقش بسزایی در القای مفاهیم و اندیشه‌های هر زبان دارند، بسیار ضروری است. پژوهش حاضر بر آن است تا با روش تحلیلی– مقابله‌ای ضمن بررسی نمونه‌هایی از استعاره‌های مفهومی در زبان فارسی، عربی و انگلیسی، بار معنایی هر یک از این استعاره‌ها و نحوه‌ی ترجمه برابر یا نابرابر آن را مورد بحث قرار دهد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که استعاره‌های مفهومی در زبان‌های مذکور، فرهنگ بنیاد و مطابق با تجربه‌های زیسته‌ی گویشوران آن زبان‌ها شکل گرفته و تاثیر قابل‌توجهی در مفهوم‌سازی‌ها داشته است، بنابراین ترجمه‌ای هم که برای انتقال معنای صورتبندی‌ها در نظر گرفته می‌شود باید ترجمه‌ای نابرابر و مطابق با فرهنگ و تجربه‌ی زیسته‌ی گویشوران زبان مقصد باشد. لذا به طورکلی می‌توان گفت اهتمام به مقوله‌های شناختی در ترجمه و مفهوم‌سازی پیام بر اساس مبانی فکری و فرهنگی دو زبان مبدأ و مقصد، موجب درک درستی از جهان‌های معنایی در دو زبان و به تبع آن ارائه ترجمه‌ای مناسب می‌شود. بر این اساس مترجم بی‌آنکه خود را ملزم به تعادل در ترجمه سازد، باید با توجه به نظام دانایی، معرفتی، فرهنگ و جهان‌بینی زبان مقصد به انتقال مفاهیم بپردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Role of Linguistic Formations and Cultural Domains in the Translation of Metaphorical Combinations (from the Perspective of Cognitive Linguistics)

نویسندگان [English]

  • sadollah homayooni 1
  • maryam fouladi 2

1 University of Tehran

2 Imam Khomeini International University

چکیده [English]

Paying attention to contextual, cultural and cognitive limitations in translation as a multi-dimensional process is of particular importance and the analysis of language formations from this perspective will have a significant impact on improving the quality of translation. Since cognitive structures determine the desired conceptual content through the formation of conceptual categories, it is essential to examine these metaphors as one of the most widely used language formations that play a significant role in inducing the concepts and ideas of any language. The present research aims to discuss the meaning load of each of these metaphors and how to translate them equally or unequally, while examining examples of conceptual metaphors in Persian, Arabic and English, using the analytical-comparative method. The results indicate that the conceptual metaphors in the above-mentioned languages are culture-based and are formed according to the lived experiences of the speakers of these languages and they have had a significant impact on the conceptualizations. Therefore, the translation that is considered to convey the meaning of the expressions must be an unequal translation and in accordance with the culture and lived experiences of the speakers of the target language. Consequently,in general, it can be said that paying attention to cognitive categories in translation and conceptualizing the message based on the intellectual and cultural foundations of the source and the target language leads to a correct understanding of the worlds of meaning in the two languages and, accordingly, provides a suitable translation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive linguistics
  • culture
  • conceptual metaphor
  • translation