نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

2 گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

امروزه نظریه‌پردازان حوزۀ ترجمه با ارائه آثار و نظریات خود گامی بلند در جهت توسعۀ روش‌های نقد و بررسی ترجمه برداشته‌ و بستر لازم را جهت ارائۀ ترجمۀ مطلوب، فرا روی مترجمان فراهم کرده‌اند. یکی از نظریۀ‌پردازان این حوزه، هنری مشونیک فرانسوی است. بوطیقای ترجمه در مفهومی که در این بحث مد نظر قرار داده می‌شود، به قول مشونیک نوعی نظریۀ ترجمۀ متون است. بوطیقا با مسائل ساختار زبانی سرو کار دارد درست همان طور که نقاشی به ساختارهای تصویری می‌پردازد؛ چرا که زبان‌شناسی دانش کلی ساختارهای زبانی است. رویکرد بوطیقای ترجمۀ مشونیک متشکل از مفاهیمی چون شفافیت و مرکزگریزی، کاربست تجربی و کاربست نظری و روابط بینا- بوطیقایی می‌باشد. در این جستار با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی، برگردان فارسی روح الله رحیمی از رمان" تحت أقدام الأمهات" با عنوان" بهشت مامان غیضه" بر اساس رویکرد بوطیقای ترجمۀ هنری مشونیک مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. برآیند پژوهش نشان می‌دهد مترجم در بخش روابط بینا- بوطیقایی، صنایع ادبی‌ نظیر مجاز و غیر مجاز را که دارای تأثیر زیباشناختی یکسانی در متن مبدأ و مقصد است به خوبی در ترجمۀ خود به کار برده است. زبان متن ترجمه، مطابق با هنجار‌های رویکرد بوطیقای مشونیک و متن مقصد تعبیه شده و مترجم سعی کرده است تا با ارائه یک ترجمۀ قابل قبول، نشانه‌های فرهنگی زبان و رویکرد ایدئولوژیک خود را به خواننده نشان دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Criticism of Ruhollah Rahimi's translation of the novel "Under the Mothers" based on the boutique approach of the translation of Henry Meshonik in 1972.

نویسندگان [English]

  • abbas ganjali 1
  • Seyyed mahdi Nouri keyzghani 1
  • masoud salmanihaghighi 2

1 Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari University

2 Department of Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari University

چکیده [English]

Today, the theorists in the field of translation have taken a big step towards the development of translation criticism methods by presenting their works and theories and have provided the necessary platform for translators to provide the desired translation. One of the theoreticians of this field is the French artist Henri Meshonic. The translation boutique in the concept considered in this discussion is a kind of text translation theory, according to Meshunik. Butiqa deals with linguistic structure issues just as painting deals with image structures; Because linguistics is the general knowledge of language structures. The boutique approach of Meshunik translation consists of concepts such as transparency and centripetalism, empirical application and theoretical application, and inter-boutique relationships. In this essay, relying on the descriptive-analytical method, the Persian translation of Ruhollah Rahimi's novel "Taht Akdaam al-Ahamat" with the title "Behesht Maman Ghaizah" is reviewed based on the boutique approach of artistic translation by Mashonik. The result of the research shows that the translator has used literary techniques such as permitted and unauthorized, which have the same aesthetic effect in the source and destination text, in the field of inter-literary relations. The language of the translated text is embedded in accordance with the norms of the Masonic boutique approach and the target text, and the translator has tried to show the cultural signs of the language and his ideological approach to the reader by providing an acceptable translation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • translation criticism, translation boutique Mashonik, novel "
  • under the actions of mothers"
  • , Ruhollah Rahimi