نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار رشتۀ زبان و ادبیات عربی، دانشگاه گنبد کاووس، گلستان، ایران

چکیده

زبان شعر، افزون بر اینکه ژرف است و معناهای بسیاری در خود دارد، با نازک‌کاری‌های زبانی و ظرافت‌های بیانی بسیاری خلق شده است. واژگانی که به شعر می‌آیند، ظرفیت معنایی بسیاری دارند؛ این ظرفیت، در شعر پویا و متکثر می‌شود. از این رو،فهم این واژگان نیازمند خوانشی دقیق از شعر است. یکی از راه-های فهم معنای واژگان، بررسی آنها از منظر نظریۀ روابط مفهومی است. در این نظریه، سعی می-شود با بررسی پیوند میان واژگان، معنی دقیق هر یک فهم شود. هم‌معنایی یکی از پیوندهایی است که واژگان زبان با یکدیگر دارند. در بررسی معنا بر اساس هم‌معنایی، تلاش می‌شود که واژگان هم‌معنا جمع و مقایسه شوند و حدود معنایی هر یک با دیگر واژه‌های مترادف، مشخص‌تر و روشن‌تر شود. در این مقاله با کاربست اصل هم‌معنایی، معادل‌یابی واژگان در «تا سبز شوم از عشق» نقد شده است. در تحلیل معادل‌یابی‌ها، نخست معناهای قاموسی واژگان مورد بحث، استخراج شده، سپس با در نظر گرفتن بافت شعر، معناهای فراقاموسی (عاطفی، سبکی و ..) آنان نیز رمزگشایی شده است. در ادامه، با جمع کردن معادل‌های هم‌معنا، هم‌خوان‌ترین معادل با متن مبدأ، برگزیده شده و در ضمن آن معادل‌یابی مترجم نقد شده است. برآیند پژوهش اینچنین است که در مواردی، معادل‌های ترجمه، از حیث هم‌نشینی همخوان با دیگر واژگان بافت شعر نیستند. همچنین، برخی از معادل‌ها در ترجمه، بار عاطفی کم‌تری از واژگان متن مبدأ دارند و برخی دیگر نیز دلالتی کلی‌تر و شامل‌تر از واژگان شعرهای نزار دارند. .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of equivalences in “Till I become green of love” (Translation of a selection of Nizar Qabbani’s poems into Persian) based on synonymy

نویسنده [English]

  • Oveis Mohammadi

Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Gonbad Kavos University, Golestan, Iran

چکیده [English]

Poem language is very deep and has capability to diffuse diverse sense. It possesses a delicate language and rhetorical delicateness. The lexicons selected to form a poem, has a unique semantic potential which later becomes animated and multiple in poem text. So, the poetic words has many hidden meanings and semantic aura which are read and understood by only a close reading of text. One of method by which one can understand the meanings is theory of conceptual relations in semantics. By investigation of relation between words, based on this theory, the senses are decoded. Synonymy is of the relations between lexicons of language which focuses on the comparing synonyms for distinguishing words from each other semantically and makes their senses clear. In this article, applying the synonymy, the equivalences translated in Till I become green of love –which is a translation of a selection of Nizar Qabbani’s poems- are investigated and criticized. First of all, the cognitive meanings of words are extracted from dictionaries, and then regarding the context, the connotative senses are decoded. And finally, by collecting the synonyms in target language the most compatible equivalences with Arabic ones are selected and at the same time, the equivalences of translations are criticized. The results indicate that in some cases the equivalences are not compatible with the context and axis pragmatic. And in some other cases, the equivalences carries less emotive sense and some equivalences have a general meaning and are hypernyms in comparison with the original words.

کلیدواژه‌ها [English]

  • synonymy
  • conceptual relations
  • poem translating
  • Nizar Qabbani
  • Musa Aswar