نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، رشتۀ زبان و ادبیات عربی، دانشگاه گنبد کاووس، گلستان، ایران

چکیده

زبان شعر، افزون بر اینکه ژرف است و معناهای بسیاری در خود دارد با نازک­کاری­های زبانی و ظرافت­های بیانی بسیاری خلق شده است. واژگانی که به شعر می­آیند، ظرفیت معنایی بسیاری دارند؛ این ظرفیت در شعر پویا و متکثر می­شود. از این رو،  واژگان شعر،  معناهای پنهان و سایه­وار بسیاری را در خود دارند که فهم آن‌ها نیازمند خوانشی دقیق از شعر است. یکی از راه­های فهم معنای واژگان، بررسی آن‌ها از منظر نظریۀ روابط مفهومی است. در این نظریه، سعی می­شود با بررسی پیوند میان واژگان، معنی دقیق هر یک فهم شود. هم­معنایی یکی از پیوندهایی است که واژگان زبان با یکدیگر دارند. در بررسی معنا براساس هم­معنایی، تلاش می­شود که واژگان هم­معنا جمع و مقایسه شوند و حدود معنایی هر یک با دیگر واژه­های مترادف، مشخص­تر و روشن­تر شود. از اصل هم­معنایی می­توان در ترجمۀ شعر و نقد آن بهره برد. در این مقاله با کاربست اصل هم­معنایی، معادل­یابی واژگان در «تا سبز شوم از عشق» نقد شده است. این کتاب دربردارندۀ گزیده­ای از شعرهای عاشقانۀ نزار قبانی است که موسی اسوار آن‌ها را از عربی به فارسی برگردانده است. در تحلیل معادل­یابی­ها، نخست معناهای قاموسی واژگان مورد بحث، استخراج شده، سپس با در نظر گرفتن بافت شعر، معناهای  فراقاموسی (عاطفی، سبکی و ..) آنان نیز رمزگشایی شده است. در ادامه با جمع کردن معادل­های هم­معنا، هم‌خوان­ترین معادل با متن مبدأ، برگزیده شده و در ضمن آن معادل­یابی مترجم نقد شده است. برآیند پژوهش این چنین است که در مواردی، معادل­های ترجمه از حیث هم­نشینی همخوان با دیگر واژگان بافت شعر نیستند. همچنین برخی از معادل­ها در ترجمه، بار عاطفی کمتری از واژگان متن مبدأ دارند و برخی دیگر نیز دلالتی کلی­تر و شامل­تر از واژگان شعرهای نزار دارند. برخی معادل­ها نیز متن ترجمه را مبهم گردانده­اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the Equivalence of Words in “To Turn Green from Love” (Translation of Excerpts from Nizar Qabbani’s Poems into Persian) Based on the Principle of Synonymy

نویسنده [English]

  • Oveis Mohammadi

Assistant Professor, Arabic Language and Literature, Gonbad Kavous University, Golestan, Iran

چکیده [English]

The poem's phrases possess significant semantic depth, with each one conveying numerous concealed and enigmatic connotations. Therefore, comprehending its meaning necessitates a meticulous analysis of the poetry. An effective approach to comprehending word meanings is to analyze them through the lens of the theory of conceptual relations. In this theory, we aim to comprehend the precise significance of each word by analyzing the correlation between words. Synonymy is a relationship between words in which they have the same or similar meanings. When analyzing meaning through synonymy, the goal is to gather and compare terms that have the same meaning. This process helps to refine and clarify the semantic boundaries of each word by considering additional synonymous words. Synonymy can be applied in the translation of poetry and its criticism. This article critiques the equivalence of terms in the book "To turn green from love" by utilizing the notion of synonymy. This book features a compilation of Nizar Qabbani's love poems that have been translated from Arabic to Persian by Musa Aswar. During the analysis of equivalences, the initial step involved extracting the denotations of the words under discussion from the dictionary. Subsequently, the extra-lexical meanings of these words, such as their emotional and stylistic connotations, were decoded by taking into account the context of the poem. In the following, the process of selecting the most similar equivalent to the source text by gathering counterparts with the same meaning is described. Additionally, the translator's equivalence is evaluated and criticized. The research findings indicate that in certain instances, translation equivalents do not align with other terms within the context of the poem. Furthermore, many counterparts in the translation exhibit reduced emotional intensity compared to the words in the original text, while others possess a broader and more encompassing significance than the words found in Nizar's poems. Additionally, certain equivalents have caused the translated text to be unclear or open to interpretation.
Keywords: Synonymy, Conceptual Relationships, Poetry Translation, Nizar Qabbani, Musa Aswar.
Introduction
An effective approach to comprehending the significance of language words is to analyze them through the lens of structural linguistics. According to this perspective, linguistic units are not discrete signs with fixed meanings, but rather they are interconnected and have a systematic relationship with one another. Hence, words should not be regarded as self-contained vessels that possess a fixed and unchanging content. Instead, they resemble fragments of a visual jigsaw, where the significance of each piece is illuminated when placed adjacent to others. Hence, to comprehend the significance and precise connotation of any word, one must verify its correlation with other components.
One of the connections between words is through synonyms, or words that have the same or similar meanings. Across all languages, there exist words that have highly similar meanings. These terms are referred to as synonyms. Words that are considered synonymous are not entirely interchangeable in any language, as each term carries its own distinct and specific meaning. The distinction between these synonyms may lie in their respective usage categories. For instance, certain synonyms may be considered official, while others may be deemed unofficial. Additionally, certain synonyms may be classified as literary, while others fall into the non-literary category. For instance, the term "woman" is more formal than "wife." Occasionally, synonyms possess distinct contextual associations. For instance, the adjectives "big" and "large" are synonymous when describing a "big house" or a "large house," but they differ when applied to a "big sister" or a "large sister." (Rambaud, 2012: 125). Two words with synonymous meanings may exhibit a relationship of inclusion, where one word encompasses the other. As an illustration, we can provide a car as an example. The term "car" is used twice in this context, and while in some instances these two occurrences can be interchangeable, there are occasions when substituting one "car" with another is not feasible. For example, in the sentence "I cut my beard with a car," it is not conceivable to substitute "car" with another "car" (Safavi, 1379: 106). Additionally, it is plausible that synonyms may vary in their emotional connotations. An illustrative instance of this distinction can be observed in "please have a seat," "Sit down," and "sit." The reference is taken from the same source and page number as the previous citation (Ibid., 108).
By conducting a comparison of synonyms, one can gain a comprehensive understanding of the relationship between them and discern the precise meaning of each term. Comparing synonyms is widely employed in the fields of translation equivalence and translation critique. To broaden the options for selecting appropriate equivalents in the target language, translators or translation critics can gather various equivalents with similar meanings for a word and then compare them to determine the most closely matching equivalent.
Literature Review
In "Research on the Structure of Synonymy of Verbs in the Arabic Language and the Role of Conjugation in Determining the Meaning," Youssef Nazari (1400) has analyzed the five types of Arabic synonyms. This article specifies the meaning of each verb by examining its similarities to other linguistic elements.
Farzdouhi and Safari (2019) conducted a study titled "Evaluation of Synonymy (Taba, Khatm, Ghalf, and Safar) in the Translations of Behbodhi, Sadeghi Tehrani, Mojtbavi, and Makarem Shirazi." The study focused on analyzing the four verbs mentioned in the title and their compatibility with the word "heart" in various translations. The researchers criticized the translations of these verbs based on their ability to coexist with the word "heart."
In their publication, "Synonyms in the Words of the Qur'an and the Problems of Their Translation," Raisian and Kordloui (2013) researched and analyzed several perspectives on synonyms in the Qur'an. Specifically, they focused on the concepts of dread, sadness, grief, avarice, and greed, as explored by multiple translators of the Qur'an.
The indicated papers differ from the previous article in terms of their substance and methodology. The original article is connected to the current article solely in terms of its theoretical foundation. While both articles share the same underlying meaning, they diverge in terms of research methodology, content, and textual presentation of the issue. Furthermore, the current article serves as a critique of the translation, whereas the aforementioned piece does not share this characteristic. In contrast to the previous article, the other two papers employ synonyms in their critique of the translation. However, they differ in terms of their study methodology and the content of their research topic. This article focuses on examining the synonymy between equivalent words in the target language. In contrast, the previous research explored the synonymy among source words in the Arabic language.
Research Methodology
This article aims to analyze the Persian translations of the poetry collection "To turn green from love," which consists of selected passages from Nizar Qabbani's poems. The analysis focuses on identifying and exploring the synonyms used in the translations. The equivalents will be assessed using three different methods. Initially, the user consults dictionaries to obtain the primary or inherent definition of the term, along with some synonyms that convey the same idea. Subsequently, through contextual analysis and the examination of word co-occurrences, the meanings of the term are deciphered and elucidated. Simultaneously, the chosen translation equivalent is scrutinized, and a more appropriate alternative is proposed.
Conclusion
The research findings indicate that certain equivalents were selected in the translation process without taking into account the principle of cohabitation or closeness of terms. Occasionally, other terms have been used that differ from the primary word of the poem in terms of both usage and style. In certain locations, alternative terms have been selected that possess a greater depth of significance compared to the primary word. These equivalents express the meanings of the destination words in a broad manner; therefore, the translations do not possess the gracefulness of the phrases in the original poem. Among the similar terms in Farsi, certain examples have been chosen where the emotional intensity is lower compared to the Arabic word in the source text. However, it should be noted that there are instances in Persian where the emotional intensity is higher. The translator frequently employed literary counterparts that failed to capture the full meaning and emotional depth of the Arabic words, resulting in a challenging reading experience for the poem.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synonymy
  • Conceptual Relationships
  • Poetry Translation
  • Nizar Qabbani
  • Musa Aswar

یکی از روش­های فهم معنای واژگان زبان، بررسی آن‌ها بر اساس زبان­شناسی ساختارگرا است. طبق این رویکرد، واحدهای زبانی -از جمله واژگان- دال­هایی منزوی از یکدیگر با معناهایی قطعی، نیستند، بلکه به یکدیگر تنیده­اند و با هم رابطه­ای نظام­مند دارند. از این رو، نمی­توان واژگان را چون ظرف­هایی مستقل در نظر گرفت که محتوایی خاص، همیشگی و یکسان را در خود می­کشند، بلکه بیشتر به تکه­هایی از یک معمای تصویری (پازل) شبیه­اند که مفهوم هر کدام در کنار دیگری روشن می­شود. بنابراین، براساس زبان­شناسی ساختارگرا «واحدهای سازندۀ زبان، جوهره و موجودیت خودشان را از ارتباطشان با سایر واحدها در همان نظام زبانی اخذ می­کنند و واحدهای سازنده و روابط حاکم بر آن‌ها جدا از هم نیستند، بلکه این دو باید به طور همزمان مورد مطالعه و شناسایی قرار بگیرند» (لطفی­پور ساعدی، 1395: 29) تا بتوان به مدلول و معنای هر یک دست یافت. به بیان روشن­تر، واحدهای زبانی را نمی­توان چون فهرستی از واژگان که در فرهنگ­های لغت انباشته شده­اند در نظر گرفت، بلکه آن‌ها بیش از آنکه فهرست باشند، شبکه­اند (Rambaud, 2012: 124). از این رو، آنچه در فرهنگ­های لغت در خصوص واژگان ذکر شده، معنای مرکزی آن‌ها است. آن‌ها در ضمن پیوندشان با دیگر واژگان، افاده­گر مدلول­ها و معناهای دیگر و بیشتری­­اند که تنها با بررسی شبکۀ واژگان مشخص می­شوند.

یکی از پیوندهای میان واژگان، هم­معنایی است. در هر زبانی واژگانی وجود دارند که مدلول آن‌ها تا حد زیادی نزدیک به هم است. به این واژگان، مترداف­ها یا هم­معناها گفته می­شود. مثلاً در زبان فارسی واژگان «خجالت، شرم و حیا» تا حدی از حیث معنایی، نزدیک به هم­اند. این واژگان هرچند، معنای مرکزی یکسانی را می­رسانند، هر یک معنای ظریف و یگانۀ خود را دارد. آن­ها با اشتراک در معنایی مرکزی و تفاوت در معناهایی جزئی و ضمنی، شبکه­ای معنایی را در کنار یکدیگر شکل ­داده­اند. با بررسی این شبکه، می­توان به معنای دقیق و روشنی از هر یک از آن‌ها دست یافت.

 

از آنجا که هر کدام از هم­معناها، معنای جزئی و خاص خود را دارد، آن‌ها به تمامی با یکدیگر مترادف نیستند. به طور کلی، واژگان در هیچ زبانی به طور کامل هم­معنا نیستند؛ زیرا «زمانی می­توان واژه­ها را کاملاً هم­معنا دانست که هم از حیث معنای مرکزی و هم از حیث معناهای عاطفی و ثانوی با یکدیگر هم­معنا باشند و در هر بافتی به جای یکدیگر قرار بگیرند (بن­خویا، 2016: 56-57). پس در هیچ زبانی نمی­توان دو واژۀ هم‌معنا را یافت که در تمامی جملات زبان بتوانند به جای یکدیگر به‌کار روند و تغییری در معنی آن زنجیره پدید نیاورند (صفوی، 1379: 106) و اگر هم چنین هم­سانی­ای در زبانی وجود داشته باشد، بعید است که دو واژه به شکلی زنده و پویا در زبان ماندگار شوند (بالمر، 1995: 93).

واژه­های هم­معنا از جنبه­هایی با یکدیگر فرق دارند؛ گاهی گونه­های کاربردشان در زبان متفاوت است؛ مثلاً ممکن است برخی از آن‌ها رسمی باشند و برخی، غیررسمی؛ برخی ادبی باشند و برخی دیگر غیر ادبی. برای مثال واژه­های «wife»، «spouse» و «old lady»، «missus» در زبان انگلیسی برای «زن، همسر، زوجه و ..» به‌کار می­روند؛ معنای کلی این واژگان یکی است، اما از حیث کاربرد با یکدیگر متفاوت­اند، چراکه دو واژۀ نخست رسمی­تر از دو مورد دیگرند. گاهی نیز هم­معناها قابلیت­های هم­جواری متفاوتی دارند؛ مثلاً دو صفت «Big» و «Large» در دو ترکیب «big house» و «large house» هم­معنایند، اما در دو ترکیب «big sister» (خواهر بزرگ) و «large sister» (خواهر هیکلی) اینچنین نیستند (Rambaud, 2012: 125).

دو واژۀ هم­معنی ممکن است در رابطۀ شمول معنایی[1] با یکدیگر باشند؛ به این معنی که یک واژه، شامل و دیگری زیرشمول باشد. در این باره می­توان ماشین و اتومبیل را نمونه آورد. ماشین شامل است و اتومبیل زیرشمول؛ این دو در مواردی می­توانند جایگزین یکدیگر شوند، اما در مثالی چون «ریشم را با ماشین کوتاه کردم»، گذاشتن اتومبیل به جای ماشین ممکن نیست (ر. ک: صفوی، 1379: 106). همچنین ممکن است که هم­معناها در بار عاطفی با یکدیگر تفاوت داشته باشند. نمونۀ کلاسیک این تفاوت را می­توان در «بفرما»، «بنشین» و «بتمرگ» دانست (همان: 108).

اینچنین با مقایسة هم­معناها می­توان به پیوند میان آن‌ها و معنای دقیق هر کدام پی­برد. مقایسة واژگان هم­معنا در معادل­یابی­های ترجمه نیز به‌کار می­آید. مترجم می­تواند با گردآوری معادل­های هم­معنای یک واژه در زبان مقصد، دامنۀ گزینش معادل­ها را گسترش دهد و با مقایسة آن‌ها با یکدیگر، نزدیک­ترین معادل را انتخاب کند. این روش در ترجمۀ شعر نیز سودمند خواهد بود، چراکه در شعر، واژگان طبق بارهای معنایی که القا می­کنند، انتخاب می­شوند. در نظر یاکوبسن[2]، گزینش واژگان نخستین گام برای خلق اثری شاعرانه است؛ این گزینش با در نظر گرفتن برابری[3]، همانندی[4]، ناهمانندی[5]، ترادف[6] و تضاد[7] میان واژگان انجام می­شود (یاکوبسن نقل در 358 Sebeok, 1966:)[8]. بنابراین، در شعر واژگانی با معناهای ضمنی و عاطفی انبوه انتخاب می­شوند تا در محور همنشینی کنار هم قرار بگیرند و متنی شاعرانه را رقم زنند. از این رو، لازم است واژگان شعر با ریزبینی و دقت بسیاری معادل­یابی شوند و در ترجمه هم به معنای مرکزی واژگان توجه شود و  هم به معنای سبکی و عاطفی آنان.

در مقالة حاضر سعی شده است که با کاربست هم­معنایی، معادل­های فارسیِ مجموعه شعر «تا سبز شوم از عشق» که ترجمۀ گزیده­ای از شعرهای نزار قبانی به فارسی است، بررسی شوند. در ابتدا، اصل شعر و ترجمۀ آن -با تأکید بر پیوندهای واژگانی و زبانی- خوانده شده است و در ضمن این خوانش، واژگانی که دلالت­های آن‌ها به صورت کامل و دقیق برگردانده نشده، جدا شده­اند. سپس معادل این واژگان مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی معادل­ها به سه شکل انجام شده است؛ نخست با مراجعه به فرهنگ‌های لغت، معنای مرکزی یا ادراکی واژه توصیف شده و چند معادل هم­معنا برای آن ذکر شده است. سپس با تحلیل بافت متن و بررسی هم­نشینی واژه با دیگر واژگان، معناهای ضمن آن (سبکی، عاطفی و ...) رمزگشایی و تبیین شده و در ضمن آن، معادل انتخاب ­شده در ترجمه، نقد شده و مناسب­ترین معادل پیشنهاد شده است.

  1. پرسش‌ و فرضیۀ پژوهش

مهم‌ترین پرسش‌های این پژوهش، عبارتند از:

- با در نظر گرفتن اصل هم­معنایی، چه کاستی­هایی در ترجمۀ واژگان شعرهای نزار قبانی دیده می­شود؟

- چگونه می­توان با استفاده از اصل هم­معنایی به دقیق­ترین معادل­ها دست یافت؟

سادگی و زیبایی بارزترین ویژگی­های شعرهای نزار قبانی­اند. به بیان دیگر، سادگی را می­توان، بلاغت شعر نزار دانست که در تمامی اجزای شعر اواز جمله واژگان، دیده می‌شود. ترجمۀ این خصیصۀ سبکی، کار آسانی نیست، چراکه اندکی بی­دقتی متن ترجمه را از سادگی به سطحی پایین­تر؛ یعنی عامیانه­گی، فرو می­کاهد یا هم ممکن است به سطحی فراتر از سادگی؛ یعنی تکلف­گویی ادبی بکشاند. از این رو، ممکن است در ترجمۀ سبک واژگان نزار قبانی و معناهای عاطفی آن‌ها کاستی­هایی مشاهده شود.

در ترجمۀ واژگان شعر، نخست باید با مراجعه به فرهنگ­های لغت، معناهای مرکزی آن‌ها مشخص شود. سپس با استفاده از دانش و ذوق ادبی و همچنین با تحلیل واژگان در بافت شعر، معناهای ادبی، عاطفی و سبکی آن‌ها روشن شود. پس از این، می­توان با جمع کردن معادل­های هم­معنا در زبان مقصد و مقایسۀ آن‌ها با یکدیگر و همچنین تطبیق آن‌ها با معناهای مرکزی، ادبی، سبکی و عاطفی واژگان شعر، نزدیک­ترین معادل­ها را انتخاب کند.

  1. پیشینۀ پژوهش

درخصوص هم­معنایی و کاربست آن در فهم معنای واژگان، پژوهش­های بسیاری انجام شده است که از بین آن­ها، پژوهش زیر در حوزۀ زبان عربی نوشته شده است و تا حدی با پژوهش حاضر پیوند دارد.

نظری (1400) در مقالۀ «بررسی پیکره­بنیاد هم­معنایی افعال در زبان عربی و نقش باهم­آیی در تعیین معنا»، پنج دسته فعل هم­معنا را (طرد و نبذ و دحر- ترک و غادر- أعطی و منح- کتم و ستر- ارتشف و شرب) بررسی کرده است. در این مقاله با در نظر گرفتن باهم­آیی این افعال با دیگر واحدهای زبانی، معنای هر یک از فعل­ها، مشخص شده است. نگارنده، هرچند در این پژوهش به صورت منسجم و با بیان داده­های کمی بسیار، چهارچوب معنایی فعل­های مورد بررسی را مشخص کرده است در پیشینۀ پژوهش به پژوهش­های کلاسیک لغت­شناسان عرب هیچ اشاره­ای نکرده و در ضمن تحلیل‌هایش از این پژوهش­ها بهره نبرده است.  برخی از لغت­شناسان عرب، چون ابوهلال عسکری در آثارشان (الفروق اللغویة) به تفاوت معنای مترادف­ها پرداخته­اند. شایسته بود در پژوهش فوق به چنین آثاری اشاره می­شد و مرزی میان یافته­های پژوهش فوق با نوشته­های لغت‌شناسان گذشته مشخص می­شد.

همچنین در مورد کاربست اصل هم­معنایی در مطالعات ترجمه، دو مقالۀ زیر به نگارش درآمده است که در حوزۀ مطالعات ترجمۀ قرآن است؛ یکی مقالۀ فرزندوحی و صفری (1399) با عنوان «بررسی هم­معنایی «طبع، ختم، غلف و صرف» در ترجمه­های بهبودی، صادقی تهرانی، مجتبوی و مکارم شیرازی» که به بررسی چهار فعل مورد اشاره (در عنوان مقاله) پرداخته­اند و با در نظر گرفتن قابلیت همنشینی این افعال با واژۀ قلب، ترجمه­هایی را که از این افعال شده، بررسی کرده­اند. این بررسی، مقایسه­ای صرف میان دیدگاه­های مختلفی است که لغت­شناسان و مفسران در مورد واژگان مورد بحث بیان کرده­اند. از این رو، نمی­توان آن را پژوهشی کاملاً معناشناسانه در نظر گرفت.  دیگری، مقالۀ رئیسیان و کردلویی (1393) با عنوان «ترادف در واژگان قرآن و مشکلات ترجمۀ آن» است که به توصیف و تحلیل آراء مختلف در خصوص ترادف در قرآن پرداخته­اند و در ادامۀ مقاله، ترجمۀ مترادف­های «ضیاء و نور؛ خوف و خشیة؛ بثّ و حزن؛ بخل و شحّ» را در آثار چند مترجم قرآن توصیف کرده­اند. در این پژوهش، تنها به تفاوت ترجمۀ فعل­های هم­معنای برگزیده، اشاره شده و معنای دقیق واژگان و ترجمۀ صحیح­تر یا درست­تر آن‌ها مورد بررسی قرار نگرفته است.

مقاله­های اشاراه شده از حیث محتوا و روش با مقالۀ پیش رو تفاوت دارند. مقالۀ نخست تا حدی از حیث مبنای نظری با مقالۀ حاضر پیوند دارد. هر چند، مبنای هر دو مقالۀ هم­معنایی است، اما در مقالۀ نخست، واژگان هم­معنا تنها با معیار قابلیت همنشینی واژگان با یکدیگر مقایسه شده­اند و در مقالۀ حاضر، معیارهای دیگری نیز برای بررسی هم­معنایی به‌کار گرفته شده است. همچنین این دو مقاله در روش، محتوا و متن موضوع پژوهش با یکدیگر تفاوت دارند. افزون بر این، مقالۀ حاضر، نقد ترجمه است و مقالۀ فوق اینچنین نیست.

در دو مقالۀ دیگر نیز هرچند هم­معنایی در نقد ترجمه به‌کار گرفته شده است، اما این دو از حیث روش و متن موضوع پژوهش با مقالۀ پیش رو متفاوت­اند. در این دو مقاله، بررسی واژگان هم­معنا با رویکردی تطبیقی میان معنای مرکزی آن‌ها (که در کتاب­های لغت و تفاسیر ذکر شده) صورت گرفته است. تفاوت دیگر در این است که در مقالۀ حاضر، هم­معنایی در سطح واژگان معادل در زبان مقصد بررسی شده است و این در حالی است که در پژوهش­های فوق، هم­معنایی میان واژگان مبدأ در زبان عربی بررسی شده است.

  1. یافته­ها

در ذیل، نمونه­هایی از شعرهای نزار قبانی بیان و معادل­هایی که در ترجمه آمده، تحلیل و نقد می‌شود. در این تحلیل، نخست معنای اصلی واژگان از فرهنگ­های لغت درآورده می­شود. در ضمن آن، معادل­های هم­معنای واژه در زبان مقصد بیان می­شود. سپس با در نظر گرفتن بافت شعر و هم­آیی و همنشینی واژگان با یکدیگر، معناهای ادبی و عاطفی آن‌ها نیز رمزگشایی می­شود. در ادامه، معادل­های بیان شده در ترجمه نقد می­شود و از میان معادل­های هم­معنا در زبان مقصد، نزدیک­ترین و مناسب­ترین آن‌ها انتخاب می­شود. در پایان نیز ترجمۀ پیشنهادی ارائه می­شود.

متن اصلی: عَلَّمنی حبّک

أن أتَصرَّف کالصِّبیان

 

 

أن أرسُمَ وجهَک بالطبشور

علی الحیطان

و علی أشرعة الصیّادین

علی الأجراس

علی الصُلبان

ترجمه: تو به من آموخته است

که چون نوباوگان رفتار کنم

رخسار تو را با گچ نقش بزنم

بر دیوارها

بر بادبانها صیّادان

بر ناقوس­ها، چلیپاها

(قبّانی، 1391: 109- 108)

در این شعر، واژه­های «الصبیان» و «أرسم» با «نوباوگان» و «نقش­زدن» ترجمه شده است. واژۀ «الصبیان» جمع «الصبی» و به معنای «الصغیر دون الغلام، من لم یُفطم بعد» (کم ­سن ­و سال­تر از نوجوانی که موی پشت لبانش روییده است[9]، آنکه هنوز از شیر گرفته نشده است) (المعجم الوسیط، 2004: 507)، اینچنین ترجمه شده است: «کودک، پسر بچه یا پسربچۀ از شیر گرفته نشده» (انیس و دیگران، 1382، جلد 1: 1080). طبق تعریف­های ارائه شده از «الصبیّ»، این واژه دو معنا دارد؛ نخست برای پسربچه­ای به‌کار می­رود که هنوز از شیرگرفته نشده است و دیگر به پسربچه­هایی گفته می­شود که تازه بر بالای لبان­شان موی روییده است.

 

در زبان فارسی برای این واژه معادل­های هم­معنای «بچه، کودک، خردسال، نوباوه» به‌کار می­رود و مترجم برای برگردان این واژۀ «نوباوه» را به‌کار برده است؛ این واژه، هر چند بیانگر یکی از دو معنای مرکزی واژۀ «الصبی» است، معادل دقیقی نیست و دلالت­های ظریف و ضمنی «الصبی» را در بافت فوق نمی‌رساند، چراکه واژۀ «الصبی» در عربی با «أتصرف» (رفتار کردن) همنشین شده است. چنین مجاورتی بین معادل­های این دو واژه در زبان فارسی نیز هست؛ با این تفاوت در زبان فارسی واژگان «بچه، خردسال، کودک» با «رفتار کردن» همنشین می­شوند. به بیان دیگر، در زبان فارسی ترکیب­هایی چون «مثل بچه­ها رفتار نکن»، «رفتارت کودکانه یا بچه­گانه است»، «مثل خردسالان رفتار نکن» به‌کار می­رود، اما «نوباوه» با «رفتار کردن» همنشین نمی­شود. از این رو، سه معادل «بچه، خردسال و کودک» با قواعد همنشینی زبان مقصد، همخوان­ترند.  

فعل «أرسم» در شعر فوق «نقش ­زدن» ترجمه شده است. در سطر پیشتر از «رفتارِ کودکانه» سخن به میان آمده؛ از این رو، بهتر است به جای فعل «نقش ­زدن»، هم­معناهای «نقاشی ­کردن، کشیدن» به‌کار رود؛ زیرا میان مفهوم واژۀ «کودک» و فعل­های «نقاشی کردن یا کشیدن» با­هم­آیی متداعی[10] وجود دارد؛ به بیان دیگر، واژۀ کودک، تداعی­گر «نقاشی» و «کشیدن» است، نه نقش زدن،. چراکه در زبان فارسی تعبیرهای «کودک نقاشی کرد»، «کودک روی صفحه نقاشی کشید»، «نقاشی کودکانه» به‌کار می­رود، اما تعبیر «کودک نقش­زد» نامأنوس است. افزون بر این، فعل «نقش زدن» -هرچند بار معنایی ادبی دارد و در شعر کلاسیک فارسی، بسیار به‌کار رفته است- از حیث کاربرد برای کودک به‌کار نمی­رود.[11] بر اساس آنچه گفته شد، ترجمۀ زیر پیشنهاد می­شود:

ترجمۀ پیشنهادی: عشق تو به من آموخت

که چون کودکان رفتار کنم

و چهره­ات را، با گچ نقاشی کنم؛

بر دیوارها

بر بادبان­های صیادان و ناقوس­ها

بر صلیب­ها.

متن اصلی: یا ستَّ الدنیا یا بیروت

من باعَ أساورک المشغولة بالیاقوت؟

من صادَرَ خاتمَک السحریّ

و قصَّ ضفائرک الذهبیة

من ذَبَحَ الفرحَ النائم فی عینیک الخضراوین؟

من شطَّب وجهکِ بالسکین

و ألقی ماء النار علی شَفَتیک الرائعتین

من سمَّم ماء البحر، و رشَّ الحقدَ علی الشُّطآن الوردیة... من کان یفکّرُ أن تنمو للوردة آلافُ الأنیاب

ترجمه: ای بانوی جهان، ای بیروت

دستبندهای یاقوت‌نشانت را که فروخت؟

انگشتریِ جادوییت را که در مصادره گرفت؟

بافه‌های زرّینت را که بُرید؟

شادیِ خفته در چشمان سبزت را که بسمل کرد

که با کارد بر رخسار تو خط کشید؟

و بر لب‌های بشکوهت آبِ آتش ریخت؟

 

آب دریا را که با سم آلود؟ کینه بر کرانه‌های گُلفام که افشاند؟... که گمان می‌کرد گل سرخ را هزاران سگدندان بروید؟

(قبّانی، 1391: 175- 172)

در این شعر فعل­های «ذَبَحَ، شَطَّب، رَشَّ» با «بسمل کردن، خط کشیدن، افشاندن» ترجمه شده است. در زبان فارسی برای فعل «ذبح» معادل­های هم­معنایی چون «ذبح کردن، قربانی کردن، بسمل کردن، سربریدن، سر از تن جدا کردن» وجود دارد. مترجم در برگردان این فعل «بسمل کردن» را انتخاب کرده است که به معنای «بریدن سر» حیوان حلال گوشت است (دهخدا: «بسمل»). طبق این تعریف، «سر بریدن» نسبت به «بسمل کردن» شمول معنایی دارد، چراکه دایرۀ معنایی «بسمل­ کردن» تنگ­تر از آن است. سر بریدن برای انسان، حیوان حلال ­گوشت و حرام ­گوشت به‌کار می­رود، اما بسمل ­کردن تنها برای دام­های حلال ­گوشت به­کار می­رود. همچنین «بسمل ­کردن» در قیاس با فعل «ذبح» و «سر بریدن» نوعی حسن تعبیر به شمار می­آید.

حسن تعبیر به عبارتی محترمانه گفته می­شود که به جای کلامی بی­پرده و ناخوشایند و شرم­آور به‌کار می­رود. یکی از زمینه­های حسن ­تعبیر، عبارت­های مرتبط با مرگ است؛ مثلاً در انگلیسی به جای «die» (مردن) از فعل «Pass away» (درگذشتن) استفاده می‌شود (Abrams, 1999: 83). در اینجا نیز فعل «ذبح­ کردن» در حوزۀ معنایی مردن قرار دارد که در ترجمۀ آن، «بسمل­ کردن» به عنوان معادل آمده است. این حسن تعبیر، سبب شده که شدت و بار عاطفی فعل «ذبح» به فارسی منتقل نشود، چراکه «بسمل­ کردن» نوعی ذبح مقدس است و بیشتر برای حیوانات به‌کار می­رود و مفهوم خشونت در آن کمتر از ذبح کردن است.

با توجه به تنگ ­بودن دامنۀ معنایی «بسمل ­کردن»، معادل «سر بریدن» (یا حتی «ذبح کردن») شاعرانه­تر (مبالغه­آمیزتر) از «بسمل ­کردن» است. افزون بر این، معادل «بسمل کردن» انسجام شعر را در متن ترجمه برهم می­زند؛ زیرا در شعر میان مفهوم «ذَبَحَ» با «شادی آرمیده در چشمان سبز» تقابلی ضمنی[12] وجود دارد و این تقابل، مایة قوام، انسجام و زیبایی شعر شده است. به بیان دیگر، در واژه­هایی چون شادی (فرح)، آرمیده (نائم) و چشمان سبز (العینین الخضراء) معناهای ضمنی خوشی، لطافت و زیبایی هست و در ذبح کردن و سر بریدن معناهای ضمنی خشونت، قساوت و شدت. شاعر با نسبت­ دادن مفهوم خشونت­بار «ذبح» به واژگانی که دلالت­گر بر شادی و لطافت و زیبایی­اند، تصویری غلوآمیز و تکان­دهنده را خلق کرده است؛ از آنجا که بار عاطفی «بسمل­ کردن» از «سر بریدن و ذبح ­کردن» کمتر است، استفاده از آن در ترجمه، توازن و انسجام این تصویر متقابل را به‌هم ­می­زند و غلو آن را می­کاهد. از این رو، بهتر است به جای فعل «بسمل کرد»، «سر برید، یا ذبح کرد» به‌کار رود.

فعل «شَطَبَ» به معنای «خط کشیدن» است؛ مثلاً گفته می­شود «شَطَبَ الکاتبُ الکلمة» که به معنای «نویسنده روی کلمه خط کشید» است (انیس و دیگران، 1382، جلد 1:1029). در شعر، باب تفعیل از این فعل به‌کار رفته است که بیانگر معنای مبالغه است (المعجم الوسیط، 2004: 428). باب تفعیل، علاوه بر مبالغه، معنی کثرت نیز دارد (ر. ک: الشرتونی، 1387: 19). بنابرآنچه گفته شد، معادل این واژه را می­توان از میان هم­معناهای «خط کشید، خط انداخت، خط خط کرد، خط­ها انداخت، خط­ها کشید» انتخاب کرد. با توجه به اینکه، «شطَّب» بر کثرت و مبالغه دلالت دارد، بهتر است به جای «خط کشید» از «خط ­خط کرد» یا «خط­ها انداخت» استفاده شود تا شدت بار عاطفی آن منتقل شود.

در شعر بالا، همچنین فعل «رشَّ» به معنای «باریدن، ریختن، آب­پاشی­کردن، پاشیدن» (انیس و دیگران، 1382، جلد 1: 745) به‌کار رفته است و مفعولٌ­به آن «الحقدَ» (کینه) است. مترجم این ترکیب را «کینه افشاند» ترجمه کرده است. با در نظر گرفتن اصل همنشینی، این ترجمه نادرست است، چراکه فعل افشاندن در زبان فارسی، معمولاً با واژه­هایی با بار معنایی مثبت ترکیب می­شود که از جملۀ آن می­توان به «مشک افشاندن، عنبر افشاندن، زر افشاندن، عبیر افشاندن، گل افشاندن» اشاره کرد(دهخدا: «افشاندن»)[13]. از این رو، بهتر است فعل «افشاندن» با مفهوم «کینه» همجوار نشود و برای ترکیبِ «رشَّ الحقدَ»، معادل­ «کینه پاشید» به‌کار رود؛ زیرا «پاشیدن» دلالتی کلی­تر دارد؛ یعنی علاوه بر اینکه در ترکیب­هایی چون «گل ­پاشیدن، عطر پاشیدن و ...» به‌کار می­رود با واژگان منفی نیز همجوار می­شود؛ مثلاً در زبان فارسی عبارت «اسیدپاشی» استفاده می­شود، اما «اسیدافشانی» به‌کار نمی­رود.

ترجمۀ پیشنهادی: شادیِ آرمیده در چشمان سبزت را که سربُرید

کدامین تن با چاقو، چهره­ات را خط­خط کرد

که بود، که آب دریا را زهرآلود کرد و بر کرانه­های گل­رنگت، کینه پاشید.

متن اصلی: بالرُّغمِ مِمَّن حاصروا عینیک..

یا حبیبتی

و أحرقوا الخُضرة و الأشجار

بالرَّغم ممَّن حاصروا نوار

أقول لا غالب إلا الورد

ترجمه: با وجود همۀ آنان که چشمان تو را ای نازنین...

در محاصره گرفتند

و سبزی و درختان را در آتش سوختند

با وجود همۀ آنان که ماهِ مه را در حصار خود گرفتند

من می­گویم ای نازنین..

تنها گل سرخ پیروز است

(قبّانی، 1391: 229- 228)

در شعر بالا واژه­های «حاصروا، حاصروا، نوار» با «در محاصره گرفتند، در حصار خود گرفتند، ماه مه» ترجمه شده­ است. برای فعل «حاصَرَ»، می­توان در زبان فارسی معادل­های هم­معنای «محاصره کردن، در حصار گرفتن، در حصار کردن، احاطه کردن و ..» را در نظر گرفت. این فعل در دو جا از شعر آمده است؛ مورد نخست با معادل ادبی «در محاصره گرفتند» ترجمه شده است و «حاصروا»ی دوم با عبارت «در حصار خود گرفتند» برگردانده شده است. معادل دوم، سبب پدید آمدن ابهام –یا حتی تعقید- در متن ترجمه شده است، چراکه یکی از معناهای «حصار»، «پناه و پناهگاه و جایی که از دشمن بدان پناه برند» است (عمید: «حصار»). از این رو، «در حصار خود گرفتن» می­تواند بیانگر این باشد که آن‌ها، شکوفه را در پناه خود گرفته­اند و نگهبان آن شده­اند. چنین معنایی با معنای مورد نظر در شعر تفاوت دارد؛ زیرا فعل­های «حاصروا» (محاصره کردن) به فعل «أحرقوا الخضرة و الأشجار» (سبزه­ها و درختان را سوزاندند) عطف شده است که بیانگر معنای خشونت و شدت است؛ چنین عطف و همنشینی­ای بیانگر این است که مراد از محاصره، معنای منفیِ «در تنگنا قرار دادن» است[14]؛ این معنا با مفهوم «در حصار و در پناه گرفتن» تضاد معنایی دارد. حتی اگر این ابهام معنایی هم نادیده انگاشته شود، معادل «محاصره کردن» برای این بافت مناسب­تر است، چراکه «محاصره» کردن از دو معادلی که مترجم آورده، وضوح بیشتر و به تبع آن، بار عاطفی شدیدتری دارد[15]. واژۀ دیگر شعر، «نوّار» است که در زبان عربی به معناهای «الزهر» (شکوفه، گل) است (المعجم الوسیط، 2004: 962). همچنین «شهر النَّوَّار» به معنای ماه فوریه نیز آمده است (قاموس المعانی، عربی به عربی: «النوار»). با توجه به هم­آیی این واژه با «خضرة، أشجار و ورد» معنای شکوفه بیشتر به ذهن تداعی می­شود و می­توان گفت که در اینجا، مراد از «النوار»، شکوفه است.

ترجمۀ پیشنهادی: ای دلدار من

به رغم آنان که چشمان­ات را محاصره کردند

و سبزه­ها و درختان را به آتش کشیدند

به رغم آنان که شکوفه­­ها را در حصار کردند

چیرگی با گل سرخ خواهد بود

متن اصلی: علَّمنی حبّک سیدتی، أسوأ عادات

علَّمنی ... أفتح فنجانی

فی اللیلة، آلاف المرّات..

و أجرِّبَ طبَّ العطارین

و أطرق باب العرّافات

علَّمنی... أخرج من بیتی

لأمشِّطَ أرصفة الطُرُقات

و أطارد وجهک فی الأمطار...علَّمنی حبَّک

کیفَ أهیمُ علی وجهی.. ساعات

بحثاً عن شَعرٍ غَجَریٍّ

تحسدُه کلُّ الغجریات

بحثاً عن وجهٍ.. عن صوتٍ

هو کلُّ الأوجه و الأصوات

 

ترجمه: عشق تو، ای بانوی من، مرا به بدترین عادت­ها خوگر کرده است

به من آموخته است.. که هر شب

هزاران بار در فنجان قهوۀ خود نظر کنم..

طبابت عطاران را امتحان کنم

و درِ خانۀ پیشگویان را بزنم

به من آموخته است.. که از خانۀ خود خارج بشوم

تا پیاده­روها را پاکسازی کنم

و در پی رخسار تو باشم

... عشق تو به من آموخته است

که چگونه ساعت­ها سرگردان پرسه بزنم

در جست‌وجوی گیسوانی کولی­وار

محسود همۀ کولی­ها/

درجست‌وجوی رخساری.. صدای

که خود همۀ رخسارها و صداهاست

(قبّانی، 1391: 105-107)

در شعر بالا واژه­های «أمشِّط، أطارد، وجه» به شکل «پاکسازی کنم، در پی باشم، رخسار» ترجمه شده­اند. فعل «مَشَّط» به معنای بررسی و تفتیش یک مکان است؛ مثلاً گفته می­شود «مَشَّط الجندیُّ المکانَ» یعنی «فَتَّشَه بدقّة بحثاً عمّا یطلبه» (سرباز آنجا را با دقت بررسی و تفتیش کرد تا آنچه را می­خواهد، پیدا کند) (قاموس المعانی، عربی به عربی: «مَشَّط»). این فعل در زبان معاصر عربی، تغییر معنایی پیدا کرده است و به معنای پاکسازی کردن یک مکان به‌کار می­رود. با توجه به هم­آیی این فعل با فعل­هایی چون «أطارد» (تعقیب کردن) و بحثا (جست‌وجو کردن) در اینجا معنای نخست و حقیقی فعل -یعنی بررسی و تفتیش دقیق- مورد نظر است. همچنین در شعر فوق فعل «طاردَ» با «در پی بودن» ترجمه شده است؛ در مورد این فعل چنین گفته شده: «طارد: لحق به من مکان إلی آخر للقبض علیه أو الایقاع به؛ طارد الشرطیّ المجرم» (از جایی به جایی دیگر او را دنبال کرد تا دستگیرش کند؛ مثلاً دزد مجرم را دنبال کرد) (مسعود، 1992: 516). علاوه بر معادلی که در ترجمه به‌کار رفته، هم­معناهای «تعقیب کردن، دنبال کردن » را نیز می‌توان چون معادل این فعل در نظر گرفت. از میان هم­معناهای بیان شده «در پی بودن» -که مترجم آن را به‌کار برده- عمومیت دارد و در بافت­های مختلفی به‌کار می­رود، اما «تعقیب کردن»  معنایی خاص­تر از آن دارد و به تعریفی که از «طارد» ارائه شد نزدیک­تر است و تصویر روشن­تر و واضح­تری از فضای شعر، ارائه می­دهد و به همین خاطر، می‌توان ادعا کرد که بار ادبی بیشتری دارد.

واژۀ دیگر، «الوجه» است که با «رخسار» ترجمه شده است؛ این واژه، یک بار به عنوان مفعول فعل «طارد» آمده است و یک بار نیز به عنوان متعلق مصدر «بحثا» (جست‌وجو کردن) به‌کار رفته است. «الوجه» را می­توان با هم­معناهایی چون «چهره، رخسار، صورت، رخ و ...» ترجمه کرد. با توجه به هم­آیی این واژه با دو واژه­ای که مفهوم «دنبال کردن» و «جست‌وجو کردن» را بیان می­کنند، بهتر است در ترجمه از معادل «چهره» استفاده شود؛ زیرا «رخسار» در اصل به معنای گونه است که در اثر کثرت استعمال به معنای روی (تمام چهره) نیز به‌کار می­رود (دهخدا: «رخسار»). علاوه بر این، در زبان فارسی هم­جواری «چهره» با «جست‌وجو کردن» مأنوس­تر است. مثلاً از میان دو مثال زیر، مثال نخست برای گویندۀ فارسی­زبان آشناتر است:

- «در پیاده­رو، به جمعیت نگاه می­کردم تا چهرۀ او را بیابم»

- «در پیاده­رو، به جمعیت نگاه می­کردم، تا رخسار او را بیابم»

ترجمۀ پیشنهادی: عشقت به من آموخته است که از خانه­ خارج شوم

 تا پیاده­روها را بپویم

و در زیر باران، چهره­ات را تعقیب کنم (یا چهره­ات را دنبال کنم).

متن اصلی: کالذئب فی منتصف اللیل ... أحبّینی قلیلاً و اکسِری أنظمة السِّیر قلیلا

ترجمه: بر دفتر باران، و شب

بر بلور فروشگاه­ها و پوست بلوط بن

 

رخسار مرا نقش کن... چون گرگ در نیمۀ شب زوزه بکش... کمی مرا دوست بدار

کمی از قانون راهنمایی عدول کن

(قبّانی، 1391: 123-118)

در شعر فوق واژه­های «اصرخی، اکسری» با «زوزه بکش، عدول کن» ترجمه شده­اند. معنای مرکزی این واژه­ها «فریاد کشیدن و شکستن» است. این دو فعل، علاوه بر این معناهای اصلی، معناهای عاطفی و ضمنی نیز دارند. فعل «صرخ» بر معناهای جانبی­ای چون «اعتراض کردن، برنتابیدن» دلالت دارد. فعل «کَسَرَ» نیز با مفهوم قانون و نظم همجوار شده است؛ از این رو، بر اعتراض، درهم­ شکستن و سر کشیدن و تاب ­نیاوردن اشاره دارد. بنابراین، معادل­های «فریاد بکش و درهم بشکن» با بافت شعر همخوان­ترند. در ترکیبی «أصرخی کالذئب» (چونان گرگ فریاد بکش) تشبیهی به‌کار رفته است که در آن، مخاطب (انسان) به گرگ تشبیه شده است. در این تشبیه، فعل «اصرخی» توأمان با مشبه و مشبهٌ­به پیوند دارد. بنابراین، دو طرف تشبیه به میزانی هم­سان در تصویر حضور دارند؛ در یک طرف مخاطب، انسان است و از همین رو فعل فریاد کشیدن به آن اسناد داده شده و در طرف دیگر مشبهٌ­به «الذئب» است. این دو طرف به شکلی متعادل در تصویر حضور دارند. اگر «اصرخی» با «زوزه کشیدن» ترجمه شود، این توازن برهم می‌خورد و حضور سویۀ دوم تشبیه (مشبه‌ٌبه/ گرگ) بیشتر می­شود. همچنین چنانکه گفته شد، فعل «اصرخی» بر معنای ضمنی اعتراض دلالت دارد و «زوزه کشیدن» این معنا را منتقل نمی­کند. برای فعل «إکسری» نیز می­توان معادل­های بسیاری چون «عدول کن، درهم بشکن، برهم بزن، بشکن و...» را بیان کرد. چنانچه گفته شد، فعل «کسر» دربر دارندۀ دلالتی عاطفی است و بیانگر شدت است؛ از این رو، معادل­های «درهم شکن، بشکن، برهم ­بزن» از «عدول کن» مناسب­ترند.

ترجمۀ پیشنهادی: بر دفتر باران، بر شب

بر شیشه­های فروشگاه­ها و پوست بلوط

چهره­ام را نقش کن

 

همچون گرگ در نیمه­های شب فریاد بکش

اندکی دوستم بدار و کمی قانون راهنمایی را درهم شکن

متن اصلی: عصفورة قلبی، نیسانی

یا رملَ البحر، و یا غابات الزیتون

... اضطجعی قربی

... أبحثُ عن وطنٍ لجبینی

عن شَعرِ إمراة

یکتبنی فوق الجُدران... و یمحونی.. یدهُسُنی حبّک.. مثل حسان قوقازی مجنون

ترجمه: ای گنجشک قلب من و ای آوریل من

ای تو شن دریا و ای بیشه­زار زیتون

... نزدیک من یله شو..

در جست‌وجوی وطنی برای پیشانی خود بوده­ام

در جست‌وجوی گیسوان زنی

که بر دیوارهایم می­نویسد.. و محو می­کند... عشق تو... چون اسب آسیمه­سرِ قفقازی بر روی تنِ من می­پوید

(قبّانی، 1391: 135-132)

در شعر فوق واژه­های «نیسان، اضطجعی، یمحو» با معادل­های «آوریل، یله­شو، محو می­کند» ترجمه شده است. نیسان در تقویم سریانی، دومین ماه بهار به شمار می­آید و مطابق اردیبهشت فارسی و ثور عرب و تقریباً مطابق است با آوریل فرانسوی و آن 30 روز است (دهخدا: «نیسان»)؛ بنابراین، نیسان مطابق با اردیبهشت و تقریباً همزمان با آوریل است. روشن است که از میان این دو معادل، اردیبهشت برای مخاطب فارسی رساتر است و او بهتر می­تواند معناهای مرکزی و عاطفی این واژه را درک کند. فعل «إضطجع» با «وَضَعَ جنبه علی الأرض» (المعجم الوسیط، 2004: 534) تعریف شده است که به معنای «به پهلو دراز کشید» (انیس و دیگران، 1382، جلد 2: 1138) و «به پهلو خوابید» (البستانی، 1389: 382) است. برای این فعل در زبان فارسی معادل­های هم­معنای « خوابیدن، دراز کشیدن، آرمیدن و ...» وجود دارد. مترجم در برگردان این فعل، معادل «یله ­شدن» را برگزیده است که معنای مرکزی آن «رها شدن یا ول­ شدن» است و معنای ضمنی و دیگر آن، «لم دادن و لمیدن» (دهخدا: «یله ­کردن»). مسلم است که نه «رها شدن» معنای مرکزی «اضطجع» را می­رساند و نه «لم ­دادن» همخوان با دلالت عاطفی این فعل است. از میان هم­معناهای بیان شده، تعبیر «کنار من بیارام» به شکلی دقیق­تر و رساتر بیانگر «إضطجعی قربی» است. فعل «یمحونی» از «محا الشیء محواً» به معنای «أذهب أثره» (اثر آن چیز را زدود) (المعجم الوسیط، 2004: 856) گرفته شده است. در خصوص این فعل اینچنین عنوان شده: «محا الشیء: آن چیز را زدود، محو کرد، پاک کرد» (انیس و دیگران، 1382، جلد 2: 1832). بنابراین، این فعل در عربی هم معنای «محو کردن» را به ذهن می­رساند و هم معنای «پاک کردن» را. «یمحونی» در ترجمۀ شعر، با «محو می­کند» معادل­گذاری شده است. این معادل، دقیق نیست، چراکه «یمحو» در شعر همراه با «یکتبنی» (مرا می­نویسد) آمده است. همجواری این دو فعل، تداعی­گر دو فعل «نوشتن و پاک­ کردنِ (نوشته)» در زبان فارسی است؛ به تعبیر بهتر در زبان فارسی، نوشته­ها پاک می­شوند و محو نمی­شوند. همچنین در فارسی «محو کردن» بار عاطفی شدیدتری نسبت به پاک کردن پیدا کرده و به معنای «نابود کردن، ناپدید کردن، از بین بردن» (دهخدا: «محو کردن»)  به‌کار می­رود .

ترجمۀ پیشنهادی: ای گنجشک قلبِ من، ای اردیبهشت

ای ماسه­های دریا و درخت­زارانِ زیتون

نزدیک من بیارام

برای پیشانی­ام سرزمینی را می­جویم

گیسوان زنی را می­جویم

که مرا بر دیوارها بنویسد و پاک کند

عشق­ات ،همچون اسب قفقازیِ دیوانه­ای، لگدکوبم کرده است.

 

متن اصلی: و أنا محتاجٌ منذُ عصور

لإمرأة تجعلُنی أحزن

لإمرأة أبکی فوقَ ذراعَیها

مثلَ العصفور

لإمرأةٍ تجمع أجزائی

کشظایا البلّور المکسور

ترجمه: و من از روزگارانی پیش

محتاج زنی بوده­ام که به محزون شدنم وادارد

زنی که بر بازوانش

چون گنجشک بگریم

زنی.. که پاره­هایم را

چون پاره­های بلور شکسته گرد آرد

(قبّانی، 1391: 105- 104)

در شعر فوق دو واژۀ «أجزاء، شظایا» به‌کار برده شده­اند. «الشظیة» به معنای «الفلقة تتناثر من جسم صلب» (معجم الوسیط، 2004: 483) است؛ یعنی ریزه­ای که از چیز سخت جدا شده و می­ریزد؛ مثلاً ریزه­ای از چوب یا استخوان یا نقره یا امثال این‌ها. امروزه بیشتر به ترکش مواد منفجره می­گویند (ر. ک: انیس و دیگران، 1382، جلد 1: 1031). همچنین در خصوص این واژه گفته شده است که شظیة عبارت است از «القطعة المتناثرة من القنبلة أو القذیفة حین تنفجر» («تکه­های پراکنده از نارنجک یا بمب در زمان انفجار» است) (مسعود، 1992: 473). بنابر آنچه گفته شد، «شظایا» و «أجزاء» بر تکه­ها و خرده­های یک کل دلالت دارند و هر دو در یک حوزۀ معنایی قرار می­گیرند.

مترجم برای ترجمۀ این دو واژه از معادل یکسان «پاره­ها» استفاده کرده است. برای «أجزائی»، «پاره­های من» را به‌کار برده است و برای «شظایا البلّور»، معادلِ «پاره­های بلور» را. ترکیب نخست (أجزائی) را می­توان با «پاره­های من» ترجمه کرد، اما ترکیب «پاره­های بلور» یا «پاره­های شیشه» در زبان فارسی، مأنوس نیست؛ زیرا در فارسی شیشه یا بلور با واژه­ای چون پاره همنشین نمی­شوند. عبارت «خرده­های شیشه» در فارسی عامیانه رایج است، اما کاربردی شاعرانه ندارد و بار عاطفی آن کم است. به همین خاطر، عبارت­های «تکّه­های بلور، تکّه­های شیشه» در سیاق فوق، مناسب­تر و دقیق­ترند؛ زیرا هم از حیث همنشینی صحیح است و هم بار عاطفی دارد. 

ترجمۀ پیشنهادی: زنی که پاره­هایم را

چون تکّه­های بلور شکسته گرد آرد.

متن اصلی: هل المرأة أصلُها قصیدة؟

أم القصیدة أصلُها إمرأة؟

سؤالٌ کبیرٌ مازال یلاحقنی

منذُ أن احترفت حبَّ المرأة و حبّ الشعر

سؤال لا أرید له جواباً

لأنَّ تفسیر الأشیاء الجمیلة/ یقتلها

ترجمه: آیا زن در اصل شعر است؟

یا شعر در اصل زن؟

سؤال بزرگی است که هنوز هم مرا به حال خود نمی­گذارد

از هنگامی که عشق زن را پیشه کردم

و عشق شعر را

پرسشی است.. که نمی­خواهم پاسخی برای آن بیابم

زیرا تفسیر چیزهای زیبا

در حُکم قتل آن است

(قبّانی، 1391: 365-364)

 

در شعر فوق، واژۀ «أصل» که به معنای «شالوده، پایه، منشأ و ریشة هر چیز» است (انیس و دیگران، 1382، جلد 1: 46) به‌کار رفته است. علاوه بر این معادل­ها در زبان فارسی واژگان هم­معنایی چون «جوهر، گوهر، سرشت، مایه، خمیر مایه، ریشه و ..» را نیز می­توان معادل این واژه برشمرد. در ترجمۀ فارسی فوق این واژه به شکل قید (در اصل) برگردانده شده است. این تغییر، سبب شده که معنای واژه به متن ترجمه منتقل نشود. از این رو، بهتر است در این بافت از معادل­هایی چون «جوهر، گوهر، سرشت، سرشت­مایه» استفاده شود.

ترجمۀ پیشنهادی: آیا شعر گوهر زن است یا که زن، گوهر شعر

آیا زن از شعر سرشته­ شده است یا که شعر از زن.

متن اصلی: فی زمن تحوّل القلبُ به

إلی إناء من خشب

و أصبح الشعر به

قصیدة من الخشب

فی زمن اللاعشق.. و اللاحُلم.. و اللابحر

و استقالة الأوراق و الأقلام و الکتب

ترجمه: در روزگاری که دل

به ظرفی از چوب بدل شده است

و شعر در آن

چکامه­ای چوبین شده است

درروزگار ضد عشق... و ضدّ رویا.. ضدّ دریا

در روزگار استعفای اوراق، قلم‌ها، کتاب‌ها

(قبّانی، 1391: -231-230)

در شعر فوق واژۀ «الأوراق» به‌کار رفته است. این واژه به شکل جمع مکسر عربی به فارسی برگردان شده است. در اینجا مراد از وَرق، برگه­های کاغذ است. برای این واژه در فارسی معادل­های هم­معنای «برگه­ها، کاغذها، ورقه­ها» به‌کار می­رود. در زبان فارسی به‌کارگیری واژۀ «اوراق» به شکل جمع برای برگه­ها، مأنوس نیست یا دست­کم اگر هم به‌کار رود، عامیانه به شمار می­رود. این واژه در فارسی امروزی، کاربردی شاعرانه و ادبی ندارد و بیشتر برای بیان برگه­هایی به‌کار می­رود که ارزش دادوستد و مالی دارند. به همین خاطر، بهتر است برای برگردان «الأوراق» از معادل­های «برگه­ها» یا «کاغذها» استفاده شود:

ترجمۀ پیشنهادی: در روزگار استعفای برگه­ها، قلم­ها و کتاب­ها

در روزگار استعفای کاغذها، قلم­ها و کتاب­ها

بحث و نتیجه‌گیری

زبان شعر از زیبایی، ظرافت و غنای معنایی بسیاری برخوردار است. شاعر از میان واژگان آن‌هایی را انتخاب می­کند که دقیق­ترین و پربارترین معنا را به ذهن تداعی کند. از این رو، واژگان شعر باید با تیزبینی و ژرف­نگری بسیاری ترجمه و معادل­یابی شوند. یکی از راهکارهای مناسب برای انتخاب معادل­های درست و دقیق به‌کارگیری اصل هم­معنایی است. مترجم می­تواند با جمع ­کردن معادل­های هم­معنا و مقایسۀ آن‌ها با معناهای اصلی و ضمنیِ واژه در زبان اصلی، معادلی هم­سنگ برای آن‌ها انتخاب کند. در این پژوهش سعی شده با به­کارگیری هم­معنایی، معادل­های واژگان در ترجمۀ موسی اسوار از نزار قبانی در «تا سبز شوم از عشق» نقد شود.

برآیند پژوهش نشان­دهندۀ این است که در ترجمۀ مورد بحث، برخی از معادل­ها، بدون در نظر گرفتن اصل همنشینی یا همجواری واژگان انتخاب شده­اند. در برخی موارد، معادل­هایی انتخاب شده است که از حیث کاربرد یا سبک هم­سنگ با واژۀ اصلی
شعر نیست. در جاهایی نیز معادل­هایی انتخاب شده است که نسبت به واژۀ اصلی شمول معنایی دارند. چنین معادل­هایی، معناهای واژگان مقصد را به شکلی کلی منتقل می­کنند؛ از این رو، معادل­ها در ترجمه، ظرافت واژگان شعر مبدأ را ندارند. در نمونه­هایی از میان واژگان معادل در فارسی، آنی انتخاب شده است که بار عاطفی کمتری نسبت به واژۀ عربی متن مبدأ دارد. این در حالی است که در میان هم­معناهای معادل فارسی، مواردی با بار عاطفی بیشتر به چشم می­خورد. همچنین در یک مورد، بی­توجهی به بافت شعر در معادل­یابی سبب شده است که معادل فارسی، غیردقیق و مبهم باشد و معنای عکس با آنچه در شعر عربی آمده به ذهن تداعی شود. مترجم در جاهای بسیاری از معادل­هایی ادبی را به‌کار برده که بارهای معنایی و عاطفی واژگان عربی را منتقل نکرده­ و شعر را متکلف کرده‌اند. 

هم­معنایی می­تواند به مترجم کمک کند تا بهترین معادل­ها را انتخاب کند. برای این منظور، مترجم باید دو سطح همنشینی و جانشینی شعر  را بررسی کند. او لازم است نخست سطح همنشینی شعر را با دقت فراوان بخواند (به پیوند معنایی واژگان و همنشینی آن‌ها با یکدیگر توجه کند) تا سبک شعر و حال­ و هوای آن را درک کند و معناهای حاصل از پیوندهای واژگان را دریابد. سپس در سطح معادل­یابی و جایگزینی، مترادف‌های مختلفی را در زبان مقصد برای واژگان زبان مبدأ در نظر بگیرد؛ قابلیت سبکی و بار عاطفی مترادف­ها را مقایسه کند و با توجه به معنای مرکزی، سبکی و عاطفی آن‌ها و همچنین با در نظر گرفتن بافت شعر، مناسب­ترین آن‌ها را به عنوان معادل برگزیند.

تعارض منافع

تعارض منافع ندارم.

ORCID

Oveis Mohamadi

http://orcid.org/0000-0001-9550-3361

 

[1]. شمول معنایی به این گفته می­شود که یک مفهوم یا واژه، از حیث معنایی چند مفهوم یا واژه را دربر بگیرد؛ مثلاً واژه­های «لاله، سنبل، میخک و ..» در ذیل واژۀ گل قرار می­گیرند. این یک رابطۀ شمول معنایی است. در این رابطه، گل «شامل» است و لاله، سنبل و ... ، «زیرشمول» آن به شمار می­آیند (ر. ک: صفوی، 1379: 100).

[2]. Jakobson, R.

[3]. Equivalence.

[4]. Similarity.

[5]. Dissimilarity.

[6]. Synonymity.

[7]. Antonymity.

[8]. در این کتاب، مقاله­ای از یاکوبسن با عنوان «Linguistics and poetics» (زبان­شناسی و شعروارگی) آمده است؛ ارجاع فوق به این مقاله است.

[9]. منظور از «الغلام» در اینجا «الطارّ الشارب» است؛ یعنی آنکه بر لبانش موی روییده است (رک: المعجم الوسیط، 2004: 660).

[10]. منظور از باهم­آیی وقوع واژه­هایی با ویژگی­های بنیادین مشترک روی محور همنشینی است. مثلاً در زبان فارسی صفت­های «پیر، قدیمی، کهنه، کهنسال» معنای مرکزی مشترکی دارند، اما هر کدام به همراه موصوف­های خاص خود به‌کار می­روند. برای نمونه، در فارسی تعبیرهای «مرد پیر»، «کتاب کهنه»، «کتاب قدیمی» و «درخت کهنسال» به‌کار می­رود. به این، باهم­آیی همنشینی گفته می­شود. نوع دیگر باهم­آیی، متداعی است. در باهم­آیی متداعی، یک واحد زبان بر حسب حضور در حوزه­های معنایی مختلف، امکان هم­آیی با واحدهای مختلف را دارد. به بیان دیگر، یک واژه می­تواند تداعی­گر واژگان بسیاری در حوزه­های معنایی مختلف باشد. مثلاً «بلبل» در یک حوزه با گنجشک، پرستو و دیگر پرندگان باهم­آیی متداعی دارد. در حوزۀ مفاهیمی چون عشق با شمع و گل و پروانه هم­آیی دارد (ر. ک: صفوی، 1379: 198-199). در اینجا نیز واژه­های کودک و بچه بیشتر فعل­هایی چون «نقاشی کردن، کشیدن» را به ذهن تداعی می­کند تا «نقش­زدن» را.

[11]. از حیث سبکی نیز فعل «نقش­زدن» در متون کلاسیک و غنایی به‌کار می­رود و همخوان با شعر ساده و امروزی نزار قبانی نیست. این فعل در شعر کلاسیک فارسی (عرفانی و غیرعرفانی) بسیار برای خداوند به‌کار رفته است:

آنکه پرنقش زد این دایرۀ مینایی  *** کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد

(حافظ، 792 ق: 147)

[12]. در تقابل ضمنی، واژگان در معنی ضمنی خود در تقابل و تضاد با یکدیگرند. برای این تقابل می­توان موارد «فیل و فنجان»، «راه و چاه» و «کارد و پنیر» را مثال زد  (ر. ک: صفوی، 1379: 120).

[13]. فعل «افشاندن» در شعر شاعران گذشته و معاصر نیز با واژگانی با بار معنایی مثبت همنشین شده است. مثلاً حافظ در غزل معروف­اش اینچنین می­گوید: «بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم» (حافظ، 792 ق: 318). همچنین شاعر معاصر حسین منزوی در بیتی اینچنین می­گوید:

بهار از رشک گل­های شکرخند تو خواهد مرد *** که تنها بر لب نوش تو می­زیبد گل­افشانی»

(منزوی، 1393: 17)

[14]. دو فعل مورد نظر با «واو» عطف به یکدیگر وصل شده­اند. از حیث بلاغی، وصل زمانی اتفاق می­افتد که دو جمله از حیث لفظ و معنا همخوان با یکدیگر باشند یا فقط از حیث معنا با یکدیگر اشتراک معنایی و مناسبتی تام داشته باشند (ر. ک: الهاشمی، بی­تا: 181). در اینجا نیز فعل محاصره کردن چشمان و سوزاندن سبزه­ها و درختان، از حیث معنایی با یکدیگر مناسبت دارند و هر دو بر رفتاری خشونت­بار دلالت دارند.

[15]. روشن است که عبارتی چون «دشمن او را محاصره کرد» از «دشمن او را در حصار خود گرفت» یا «دشمن او را در محاصره گرفت» بار عاطفی بیشتری دارد ؛ زیرا عبارت نخست به وضوح مفهوم «در تنگنا قرار دادن» و «گیر انداختن» را به ذهن می­رساند.  

انیس، ابراهیم و دیگران (1382). المعجم الوسیط. ترجمۀ محمد بندر ریگی. جلد دوم. تهران: انتشارات اسلامی.
بالمر، ف. ار. (1995). علم الدلالة إطارٌ جدید. ترجمه صبری ابراهیم السید. اسکندریة: دار المعرفة الجامعیة.
البستانی، فؤاد افرام. (1389). فرهنگ (جدید) ترجمه­ی منجد الطلاب. ترجمۀ محمد بندر ریگی. تهران: انتشارات اسلامی.
بن­خویا، إدریس. (2016). علم الدلالة فی التراث العربی و الدرس اللسانی الحدیث؛ دراسة فی فکر ابن قیّم الجوزیة. إربد-اردن: عالم الکتب الحدیث.
حافظ شیرازی. (792). دیوان حافظ. بر اساس نسخة دکتر قاسم غنی و علامه محمد قزوینی. تهران: نشر یاران علم و دانش (1393).
الشرتونی، رشید. (1387). مبادی العربیة. جلد چهارم. قم: مؤسسة انتشارات دارالعلم.
صفوی، کوروش. (1379). درآمدی بر معنی­شناسی. تهران: انتشارات حوزۀ هنری.
گیررتس، دیرک. (1395). نظریه­های معنی­شناسی واژگانی. ترجمۀ کوروش صفوی. تهران: انتشارات علمی.
قبانی، نزار. (1391). تا سبز شوم از عشق؛ شعرهای عاشقانه و نثر نزار قبانی. ترجمۀ موسی اسوار. تهران: انتشارات سخن.
لطفی­پور، ساعدی. (1395). درآمدی به اصول و روش ترجمه. تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
مختار عمر، احمد. (1998). علم الدلالة. قاهرة: عالم الکتب.
مسعود، جبران. (1992). الرائد معجمٌ لغویٌ عصریٌ. بیروت: دارالعلم للملایین.
المعجم الوسیط. (2004). الطبعة الرابعة. باشراف مجمع اللغة العربیة؛ الادارة العامة للمجتمعات و إحیاء التراث فی جمهوریة مصر العربیة. القاهرة: مکتبة الشروق الدولیة.
منزوی، حسین. (1393).  گزیدۀ اشعار حسین منزوی. تهران: انتشارات نگاه.
الهاشمی، أحمد. (بی­تا). جواهر البلاغة فی المعانی و البیان و البدیع. ضبط و تدقیق و توثیق یوسف الصمیلی. بیروت: المکتبة العصریة.
قاموس المعانی: https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
لغت­نامۀ دهخدا: https://vajehyab.com/