نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، لرستان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، گروه زبان وادبیات عربی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، لرستان، ایران

3 گروه زبان و ادبیات، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، لرستان، ایران

10.22054/rctall.2023.75196.1686

چکیده

ارزیابی کیفیت ترجمه همواره در مطالعات ترجمه اهمیت داشته است؛ از میان الگوها و نظریه‌های موجود، الگوی ارزیابی کیفیت ترجمۀ هاوس یکی از معروف‌ترین‌‌هاست. هاوس ترجمه را بر دو نوع می‌داند: آشکار و پنهان؛ در ترجمه آشکار متن و عناصر آن، فرهنگ محور بوده و بافت‌گردانی در آن دیده می‌شود؛ اما در ترجمۀ پنهان، هنجارها و فرهنگ زبان مقصد بارز است و بافت‌آفرینی شکل می‌گیرد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی باتکیه‌بر الگوی ارزیابی کیفیت ترجمۀ جولیان هاوس به بررسی کیفیت ترجمۀ فارسیِ "علیرضا باقر" از رمان "فردقان" نوشتۀ "یوسف زیدان" پرداخته و با مقایسۀ متن مبدأ و مقصد؛ کیفیت ترجمه بررسی‌شده و نتایج به‌دست‌آمده در قالب جداول و نمودار ارائه شده است. بررسی نتایج نشان می‌دهد که هرچند مترجم در قسمت‌هایی سعی داشته با استفاده از رویکردهایی مانند استفاده از اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های متناسب با فرهنگ عامیانه فارسی؛ ترجمه را به فرهنگ زبان مقصد نزدیک کند و حذف از جمله راهکارهای پرتکرار ترجمه‌ای در این برگردان به شمار می‌رود، اما راهکار غالب ترجمه آشکار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Quality Assessment of the Persian Translation of the Novel "Fardghan" by "Youssef Zaydan" Based on the “Julian House”’s Model

نویسندگان [English]

  • Seyed Esmaeil Ghasemi Mousavi 1
  • Rezvan Beyranvand 2
  • Ali Nazary 3

1 Arabic Language and Literature Department, faculty of Languages and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Lorestan, Iran

2 Master of Arabic Language and Literature, Department of Arabic Language and Literature, Lorestan University, Khorram Abad, Lorestan, Iran

3 Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Lorestan, Iran.

چکیده [English]

Translation evaluation and quality assessment has always been important in translation studies; among the proposed models and theories to the assessment of translation, Juliane House context recreation’s model is one of the most famous models. House divides translation into two types: Overt and Covert. In an Overt translation, the text and its elements are source language culture-oriented and context recreation can be seen; But in a Covert translation, the norms and culture of the target language are obvious and context being created. This research aims to evaluate quality of the “AliReza Baqer’s” Persian translation of the novel "Fardqan" written by "Youssef Zaidan" and this paper was carried out with a descriptive-analytical method, and Julian House's translation quality Assessment model was used as the basis of the paper. By comparing the source text (ST) with the target text (TT); the quality of the translation has been evaluated and its obvious and hidden errors been checked then the finding Data obtained are presented in the form of tables and graphs. The results shows that although the translator has tried, by strategies as using terms and proverbs from Persian culture and colloquial, and also use the omission as one of the most frequent translation strategies to bring the translation closer to the taeget language and culture, but the dominant strategy is open translation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Youssef Zaidan
  • Translation Quality Assessment
  • the Novel Fardqan
  • Juliane House
  • AliReza Baqer