نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا

10.22054/rctall.2024.77119.1708

چکیده

دهستانی به خاطر ترجمه الفرج بعد الشدة از شهرت بالایی برخوردار است. امروزه با گسترش مطالعات ترجمه، نقد ترجمه در صدد است که ترجمه را نسبت به متن اصلی ارزیابی کند و کیفیت آن‌را بسنجد و نیز به نحوه عملکرد مترجم در ترجمه پی ببرد. یکی از الگوهای متناسب نقد ترجمه الگوی کاتارینا رایس می‌باشد که کمتر مورد عنایت پژوهشگران واقع شده است. با توجه به جامعیت تکنیک‌های نقد ترجمه در الگوی کاتارینا رایس نسبت به سایر مدل‌های ترجمه، پژوهش حاضر می‌تواند ضمن تطبیق الگوی مورد نظر رایس، تحلیل جامعی از ترجمه فارسی کتاب الفرج بعد الشدة از دو منظر زبان‌شناختی و فرازبانی ارائه نماید؛ چرا که اختلاف ساختمانی دو زبان قطعا در فرآیند ترجمه چشمگیر و غیرقابل انکار است و این مساله در پژوهش‌های ترجمه و مطالعات زبان‌شناسی می‌تواند مفید واقع شود. با توجه به گستردگی حجم کتاب، باب اول آن به عنوان پیکرۀ پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. برآیند پژوهش نشان داد که ترجمه دهستانی ترجمه‌ای اقتباسی از «الفرج بعد الشدة» است. مترجم با کاربست معادل‌های همسو با زبان مقصد و ایجاد تغییرات معنایی شامل کاهش، افزایش و حذف زبان ترجمه را طبیعی نموده است. در تطبیق ترجمه او با نظریه کاتارینا رایس نیز مشخص شد مترجم محتوا محوری را نقش غالب زبان مقصد درنظر گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Farsi translation of Al-Faraj Bad al-Shedda based on the model of Katharina Rice

نویسندگان [English]

  • seyyed Mehdi Masboogh 1
  • Solmaz Ghafari 2

1 Professor of Arabic Language and Literature, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran

2 Bu Ali Sina

چکیده [English]

Al-Faraj Bad al-Shedda is one of the narrative works that revives a huge part of ancient popular culture and literature. This book contains many popular stories in the form of fourteen chapters, in which more than two hundred life stories of trapped people are depicted in the form of stories with moral themes. Dehestani has a high reputation for his translation of Al-Faraj Bad al-Shedda. Today, with the expansion of translation studies, translation criticism aims to evaluate the translation compared to the original text and measure its quality, as well as find out how the translator works in translation. One of the appropriate models of translation criticism is Katarina Rice's model, which has been less studied by researchers. Considering the comprehensiveness of translation criticism techniques in Katarina Rice's model compared to other translation models, the present research can provide a comprehensive analysis of the Persian translation of the book Al-Farj after Al-Shada from two linguistic and meta-linguistic perspectives, while applying Rice's model; Because the structural difference of the two languages is definitely significant and undeniable in the translation process, and this issue can be useful in translation research and linguistic studies. Considering the volume of the book, its first chapter was examined as the body of the research. The result of the research showed that Dehestani's translation is an adapted translation of " Al-Faraj Bad al-Shedda".

کلیدواژه‌ها [English]

  • translation
  • model of Katarina Rice
  • Al-Faraj Bad al-Shedda
  • Ghazi Tanukhi
  • Dahestani