نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا

2 استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

عطار نیشابوری شاعر بلندآوازه و عارف بزرگ سدۀ ششم و هفتم هجری، مضامین والای عرفانی را در قالب نماد و رمز در آثار خود به تصویر کشیده‌است. یکی از این آثار، منظومه فاخر منطق‌الطیر است که با نماد و رمزهای دینی و عرفانی پیوندی عمیق دارد. از آنجا که تلمیح، نقش برجسته‌ای در تأثیرگذاری مضامین عرفانی دارد عطار این تلمیحات را به صورت رمز و نماد بیان می‌کند تا مواعظ و حکمت‌هایش در جان شنونده بنشیند. این شاهکار ادبی و عرفانی به زبان‌های مختلف از جمله عربی ترجمه شده است. تاکنون سه ترجمه عربی از این منظومه توسط احمد ناجی القیسی، بدیع محمد جمعه و علی عباس زلیخه صورت گرفته که بی‌تردید معادل‌یابی و بازگردانی تلمیحات و رموز آن یکی از مهمترین چالش‌‌های پیش‌روی مترجمان بوده‌است. لپیهالم برای برگردان تلمیحات و نمادها روش‌هایی را معرفی می‌کند که پژوهش حاضر کوشیده با روش توصیفی و با تکیه بر مدل لپیهالم کیفیت انتقال تلمیحات نمادین را در سه ترجمه یادشده مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد. با توجه به گستردگی منطق‌الطیر 65 بیت آغازین آن با عنوان «سخنی با مرغان» به دلیل بسامد بالای تلمیحات نمادین به عنوان پیکره پژوهش انتخاب شد. برآیند پژوهش نشان داد که در بین مترجمان تنها ناجی القیسی معنای نهفته در تلمیحات نمادین را مورد توجه قرار داده و کوشیده معادل مناسبی برای آن برگزیند. بدیع‌ جمعه بدون توجه به این تلمیحات رمزی، فقط به تلمیحات داستانی یا آیات قرآن در پانویس اشاره کرده و زلیخه نیز بی‌اعتنا به این تلمیحات آنها را تحتاللفظی بازگردانی کرده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of symbolic translation in Arabic translations of Mantiq al- Tayr based on the Lepi Halm model

نویسندگان [English]

  • Azam Daryadel Movahed 1
  • seyyed Mehdi Masboogh 2
  • Mohamad Taheri 3

1 Bu - Ali Sina

2 Professor of Arabic Language and Literature, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran

3 Bu - Ali

چکیده [English]

Attar Neyshaburi, the great poet and mystic of the sixth and seventh century AH, depicts the high mystical themes in the form of a symbol and code in his works. One of these works is the valuable poem of Mantiq al- Tayr which is deeply associated with religious and mystical symbols. Since Telmieh plays a prominent role in influencing mystical themes, Attar expresses these imbalances in the form of a symbol and symbol to sit in the listener's life and wisdom. This literary and mystical masterpiece has been translated into various languages, including Arabic. So far, three Arabic translations of this poem have been made by Ahmad Naji al -Qisi, Badie Mohammad Friday and Ali Abbas Zulikh, who have undoubtedly been one of the most important challenges facing translators. Lepi Halm introduces methods for translation and symbols that the present study has attempted to evaluate and evaluate the quality of symbolic transmission in the three above translations in a descriptive method. Due to the rational scope of its first 65 bits, "Talking to Chicken", it was selected as the research body due to the high frequency of symbolic implications. The result of the research showed that among the translators, only the savior of al -Qaisi has taken into account the meaning of symbolic implications and tried to choose a suitable equivalent

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attar
  • Mantiq al- Tayr
  • Code
  • Telmieh
  • Lepi Halm Model