نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه فردوسی کشهد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

10.22054/rctall.2024.76357.1700

چکیده

از سال 1976 و با طرح نظریه انسجام از سوی هلیدی و حسن، این نظریه مبنای بسیاری از پژوهش‌های تحلیل گفتمانی قرار گرفت. از طرفی، قرآن کریم نیز به عنوان متنی وحیانی قرن‌های متمادین است که عرصه بررسی‌های زیبایی شناختی قرار می‌گیرد و به گواهی قرآن پژوهان پیشین و پسین نظم هوشمندانه و ترتیب شگرف عبارات قرآنی در کنار شیوایی الفاظ و بلندی مضامین از جمله نشانه‌های انسجام متن و از وجوه اعجاز قرآن به شمار می‌رود. از جمله مؤلفه‌های انسجام، اصلی با عنوان انسجام پیوندی است که از نقش رابط‌ها در ایجاد پیوستگی میان عبارات سخن می‌گوید؛ همان عنصری که در کنار عناصر واژی- دستوری، ارتباط منطقی میان اجزای صورت متن را رقم می‌زند. هلیدی و حسن در این نظریه، ابزارهای ایجاد انسجام پیوندی را به چهار نوع: اضافی، تقابلی، سببی و زمانی تقسیم کرده‌اند. در قرآن از رابط‌های متنوعی برای پیوند میان آیات و عبارات استفاده شده اما موضوع مهم و مورد بحث این مقاله کیفیت بازسازی آنها در زبان فارسی است. به همین منظور، در این مقاله ابتدا با روش توصیفی- تحلیلی وضعیت رابط‌ها در گزیده‌ای از آیات قرآن بررسی و سپس وضعیت عملکرد مترجمان به بوته نقد گذاشته شد که در نهایت، به علت عدم بکارگیری این ابزار انسجامی، اشتباهاتی در تشخیص و به تبع آن در برابریابی رابط‌ها به چشم می‌خورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Pathology of Quran's translators function in translating of the conjunctions according to conjuction cohesion(case study: Fouladvand, Khorramshahi and Makarem Shirazi)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mahdi Hosseini 1
  • Seyed Hosein Seyedi 2

1 The student of ferdowsi university

2 Professor of Arabic Language and Literature. Department of Arabic Language and Literature, Dr. Ali Shariati Faculty of Literature and Humanities. Ferdowsi University of Mashhad. Mashhad, Iran.

چکیده [English]

from 1976 Simultaneously with inventing of the cohesion theory from Halliday and hasan it became the basis of many discourse analysis researches. on the other hand, the Holy Quran as a revelatory text had been a refrence for linguistics investigations for centuries and according to the old and contemporary Quran scholars “one of the best points of Quran is a kind of cohesion in a diffrent layers of it's texture” insofar the Quran scholars considered the smartly dicipline and the wonderful arrangement of the Quranic phrases besides the great content and eloquence of words between the miraculous aspects of Quran. one of the indications of cohesion is conjuctions cohesion that speaks from the conjuctions role in creating cohesion between phrases near the grammatical and lexical cohesion. Halliday and Hasan devided the cohesion's devices in four types: additive, contrasting, casual and time. there are so many cases of conjuctions in Quran but the important matter and the subject of this article is the quality of rebuilding this conjuctions in persian. for this,, at first, we described the basics of cohesion especially conjuction cohesion and conjuction cohesion in the Quran. then the situations of conjuctions in a selection verses of the Quran be checked. finally, we critisized the translators functions.The examined translations include Fouladvand, Khorramshahi and Makarem Shirazi’s translation. Based on the research findings, the importance of this device is undeniable and duo to lack of this usage, there are several mistakes in translators functions during the diagnosing, Consequently translating the conjuctions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • pathology of translation
  • conjuction cohesion
  • conjuctions