سردبیر


رضا ناظمیان استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

زبان و ادبیات عربی

مدیر مسئول


علی گنجیان خناری دانشیار، گروه ربان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

زبان و ادبیات عربی

مدیر داخلی


پریسا ابراهیمی کارشناس مجلات دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی

اعضای هیات تحریریه


سعید نجفی اسد اللهی استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


ابوالحسن امین مقدسی استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


احمد پاشازانوس دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سعید جاسم عباس الزبیدی استاد، زبان و ادبیات عربی، دانشگاه نزوی، عمان، عمان

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


مها خیربک ناصر استاد، زبان و ادبیات عربی، دانشگاه لبنان، لبنان، بیروت

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


حجت رسولی استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


غلامعباس رضایی هفتادر دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


علی مهدی زیتون استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه لبنان، بیروت، لبنان

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


علی سلیمی استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


مجید صالح بک دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


علی اصغر قهرمانی مقبل دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


عیسی متقی زاده استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


حمیدرضا میرحاجی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


سید فضل الله میرقادری استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز، فارس، ایران

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


رضا ناظمیان استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سعید یقطین استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه محمد الخامس، رباط، مراکش

زبان و ادبیات عربی

ویراستار انگلیسی


ارغوان عمرانی پور کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

  • arghavanomranigmail.com