چرخش نشانه‌های فرهنگی در سپهرنشانه‌ای، پیوستاری برای ترمیم گسست گفتمانی در ترجمۀ عبارت‌های تمثیلی با الگوگیری از نظریۀ رومان یاکوبسن و آلفرد شوتز (بررسی موردی ضرب‌المثل‌‌ها در ترجمه از عربی به فارسی)

جواد گرجامی

دوره 10، شماره 23 ، مهر 1399، ، صفحه 9-34

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2020.53350.1487

چکیده
  ترجمۀ ضرب­المثل­ها، ترجمه­ای فرهنگی است. در این میان، تفاوت نشانه­های فرهنگی زبان مبدأ و مقصد و متغیّرهای چندگانه آن‌ها، فرآیند ترجمۀ ضرب­المثل­ها را به یکی از اساسی­ترین چالش­های پیش ­روی مترجم تبدیل کرده است. نادیده گرفتن این مهم، نارسایی ترجمه و کارکرد ارتباطی آن را به دنبال داشته، به شکاف میان متن مبدأ و مخاطبین ...  بیشتر