چرخش نشانه های فرهنگی، پیوستاری برای ترمیم گسست گفتمانی در ترجمه ضرب المثل‌ها (مورد پژوهانه: ترجمه ضرب‌المثل‌ها از عربی به فارسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی

چکیده

ترجمه ضرب‌المثل‌ها ترجمه‌ای فرهنگی است. در این میان، تفاوت نشانه‌های فرهنگی زبان مبدأ و مقصد و متغیّرهای چندگانه آنها فرآیند ترجمه ضرب‌المثل‌ها را به یکی از اساسی‌ترین چالش‌های فراروی مترجم تبدیل کرده است. پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا با اتّخاذ رویکرد توصیقی – تحلیلی و با الگوگیری از نظریه ترجمه ادبی، ضمن بررسی مقوله گسست گفتمانی برآمده از متغیرهای فرهنگی در ترجمه مَثَل‌های فارسی و عربی، به ارائه راهکاری در جهت ترجمه‌ای تعامل محور و ناظر بر پیوستار فرهنگی میان دو زبان بپردازد. در همین راستا راهکار پیشنهادی مقاله حاضر چرخش نشانه‌های فرهنگی ساختار تمثیلی دو زبان است که با توجه به الگوی ترجمه بینانشانه‌ای رومان یاکوبسن و الگوی مبتنی بر «مثلث نشانه‌شناسی» آلفرد شوتز قابل تبیین است. فرآیند چرخش نشانه‌های فرهنگی که به بومی شدن نشانه‌های فرهنگی مَثَل‌های جامعه زبانی مبدأ (عربی) در جامعه زبانی مقصد (فارسی) می‌انجامد، صرفاً در چارچوب پذیرش و هم‌نشینی نشانه‌های فرهنگی زبان مبدأ در زنجیره نظام نشانگیِ متعارف و بهنجار شده در جامعه زبانی مقصد که به «سپهر نشانه‌ای» موسوم بوده، امکان پذیر می‌باشد و به‌موجب آن، نشانه‌های فرهنگی مَثَل‌های زبان مبدأ (عربی) بعنوان نشانه‌های برون سپهری و نامتعارف با ورود به فضای درون سپهری نشانه‌های فرهنگی مَثَل‌های زبان مقصد (فارسی) و تعامل و گفتگومندی با سایر نشانه‌های فرهنگی حاضر، بعنوان نشانه فرهنگی پذیرفته شده و بومی شده در نظام سپهر نشانه‌ای فرهنگی آن (زبان مقصد) درآمده و بدین ترتیب به پیوستار فرهنگی مَثَل‌های دو زبان (فارسی و عربی) بیانجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The rotation of cultural signs is a continuum to repair the discourse gap in the translation of proverbs (Case study: Translation of proverbs from Arabic to Persian)

چکیده [English]

Translation of proverbs is a cultural translation. The difference between the cultural signs of the source language and the target language and its multiple variables has made the process of translating proverbs one of the most fundamental challenges for translators. This study seeks to examine the discourse gap caused by cultural variables in the translation of Persian and Arabic proverbs, using a descriptive analytical approach and following the example of literary translation theory and Provide a way to translate interaction – oriented according to the principle of cultural continuity between the two languages. In this regard, the rotation of the cultural symbols of the proverbs of the two languages is the proposed solution of this article.This is analyzed according to the model of the insigntfull translation of Roman Jacobsen and Alfred Schutz’s semiotics triangle. The process of rotating cultural signs is done only in the context of the association of the cultural Signs of the source language among a series of conventional and normal signs of the target language. This chain of conventional and normal signs in the target language. Is called the ̏ Sepehr sign ̋. According to such a thing, the cultural signs of Arabic proverbs enter the space inside Sepehri and the cultural signs of Persian proverbs talk and interact with other cultural signs in Persian language and As a localized cultural sign in Sepehr, it becomes a sign of the target language (Persian) and thus, the cultural continuum of two-pronged proverbs (Arabic and Persian) is performed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proverbs
  • Sepehr Sign
  • Rotating cultural Sign