ترجمه در زبان و ادبیات عربی
بررسی برگردان تقابل های معنایی غزل های حافظ در ترجمه علی عباس زلیخه

اویس محمدی؛ لاچن علاقی؛ محمد مهدی طاهری

دوره 11، شماره 25 ، مهر 1400، ، صفحه 125-148

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2022.66124.1604

چکیده
  زبان شعر حافظ بسیار ظریف و رمزآلود است. در غزل­های او واژگان با دقت و ذوق زیبایی­شناسانة سرشاری انتخاب شده­اند؛ به نحوی که تمامی واژگان به نوعی با هم پیوند دارند و درهم تنیده­اند. یکی از ویژگی­های زبانی حافظ، هم­آوری واژگان متقابل با یکدیگر است. واژگان متقابل بیت­های حافظ نه تنها با یکدیگر پیوندهای معنایی آشکار و نهان دارند ...  بیشتر