نویسنده = ماستری فراهانی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. هنجارگریزی معنایی در قصیدة «رَحَلَ النَّهَار» بدر شاکر السیّاب

دوره 4، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 33-60

محمد ابراهیم خلیفه شوشتری؛ جواد ماستری فراهانی