واکاوی دیدگاه‌های نقدی یوسف حسین بکّار دربارۀ ترجمه‌های عربی رباعیات خیام براساس نظریّۀ گرایش‌های ریخت‌شکنانۀ «آنتوان برمن»

زهرا باوندپوری؛ شهریار همّتی؛ تورج زینی وند؛ علی سلیمی

دوره 11، شماره 24 ، فروردین 1400، ، صفحه 183-216

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2021.48200.1432

چکیده
  یوسف حسین بکّار (1942- تاکنون) نویسنده، محقق و منتقد ادبی از جمله پژوهشگرانی است که به واسطۀ آگاهی از شیوه و فنون ترجمه، اقدام به نقد و بررسی ترجمه‌های عربی رباعیات خیام کرده است. در این راستا، پژوهش حاضر بر آن بوده است تا دیدگاه‌های نقدی وی پیرامون این ترجمه‌ها را براساس 7 مؤلّفه (عقلایی‌سازی، شفاف‌سازی، اطناب‌ کلام، غنایی‌زدایی‌کیفی، ...  بیشتر