پژوهش و نگرشی نو دربارة شش کنایة قرآن کریم

مهدی تدیّن نجف آبادی؛ سید علی سهراب نژاد

دوره 4، شماره 11 ، دی 1393، ، صفحه 155-176

چکیده
  کنایه یکی از اسلوب‌های مهمّ بیانی در همة زبان‌هاست و از دیرباز به صورت گسترده در زبان و ادبیّات همة اقوام، از جمله قوم عرب به کار رفته است. از آنجا که قرآن کریم با زبان مردم با آنان سخن می‌گوید، از همة عناصر بیانی، به‌ویژه کنایه برای بیان مقاصد گوناگون بهره برده ‌است. در این مقاله، شش عبارت کنایی قرآن مجید تجزیه و تحلیل می‌شود؛ کنایه‌هایی ...  بیشتر