نویسنده = سهراب نژاد، سید علی
تعداد مقالات: 1
1. پژوهش و نگرشی نو دربارة شش کنایة قرآن کریم

دوره 4، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 155-176

مهدی تدیّن نجف آبادی؛ سید علی سهراب نژاد