خوانشی تازه در تقابل زبان رسانه و معیار و تأثیر آن بر ترجمه

رضا ناظمیان؛ زهره قربانی

دوره 6، شماره 15 ، مهر 1395، ، صفحه 36-13

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2016.7214

چکیده
  زبان مطبوعات سپر دفاعی زبان عربی معیار است، به این معنا که ساخت‌های واژگانی و بافت‌های نحوی جدیدی که از رهگذر ترجمه از زبان‌های خارجی به زبان عربی وارد می‌شوند، ابتدا در زبان مطبوعات مطرح می‌شوند و پس از پذیرش مطبوعاتی و رسانه‌ای به زبان عربی معیار راه پیدا می‌کنند. این مقاله در پی آن است تا با بر شمردن آن بافت‌ها به تقاوت‌های ...  بیشتر

کاربرد تدویر یا تفعله شکسته در شعر نو

رضا ناظمیان

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1391، ، صفحه 97-120

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2012.6979

چکیده
  تدویر یک پیوند وزنی است که مصداق آن در شعر نو با شعر سنتی متفاوت است. بدین صورت که در شعر قدیم کلمه ناتمام می ماند و بخشی از آن به مصراع بعدی منتقل می شد. اما در شعر نو، کلمات تمام و کمال می آیند و این تفعیله ها هستند که ناقص و ناتمام اند و بخشی در یک سطر شعری و بخش دیگر در سطر بعدی می آیند. این شگرد شاعری چه خودآگاه به کار رفته باشد چه ناخوداگاه ...  بیشتر