نظریۀ روایت بیکر و ظرفیت‌های پژوهشی آن در مطالعات ترجمه

کاوه بلوری؛ مزدک بلوری

دوره 9، شماره 21 ، دی 1398، ، صفحه 45-72

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2020.41835.1385

چکیده
  مقالۀ حاضر به شرح نظریۀ روایت بیکر می‌پردازد و حوزۀ پژوهشی جدیدی را در مطالعات ترجمه به خواننده معرفی می‌کند. برای این منظور، مفهوم روایت در علوم اجتماعی -که مبنای نظریِ کار بیکر است- شرح داده می‌‌شود و مدل پیشنهادی او برای تحلیل ترجمه از منظر این نوع روایت‌شناسی معرفی می‌شود. در بخش دوم، برخی از پژوهش‌های انجام شده در چارچوب این ...  بیشتر