ترجمه در زبان و ادبیات عربی
طرح‌وارههای تصوری در «الکتاب» سیبویه و بازنمود آن در ترجمة فارسی (مطالعة موردی بابهای اشتغال)

زهرا کرم زادگان

دوره 12، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 245-268

https://doi.org/10.22054/rctall.2022.69969.1649

چکیده
  پژوهش حاضر در چهارچوب معنی‌شناسی شناختی به موضوع طرح‌واره­های تصوری در کتاب سیبویه به عنوان یک متن دستوری و نحوة انعکاس آن در ترجمة فارسی پرداخته است. هدف از این پژوهش تبیین ساخت­های مفهومی به عنوان زیرساخت الگوهای زبانی به منظور دستیابی به بن‌مایه­های فکری نویسنده و فهم آسان‌تر الکتاب و در پی آن ارائة ترجمة دقیق است. روش اتخاذ ...  بیشتر

تحلیل مقایسه‌ای عوامل سازندة ابهام در کتاب سیبویه و ترجمة آن بر اساس عناصر انسجام دستوری

زهرا کرم زادگان

دوره 9، شماره 20 ، شهریور 1398، ، صفحه 300-273

https://doi.org/10.22054/rctall.2019.45847.1414

چکیده
  عوامل انسجام متن به عنوان یکی از دستاوردهای زبان‌شناسی نقش‌گرا، از ابزارهای کاربردی برای سنجش و تحلیل متن به شمار می‌آید. از جمله متونی که از دیرباز مورد توجة جامعة بین‌المللی واقع شده‌است و در عین حال، به دشواری و دیرفهمی شهره یافته، الکتاب سیبویه است. نظر به اهمیت این اثر در مطالعات زبان‌شناسی و ضرورت فهم دقیق و درست آن از یک ...  بیشتر