بررسی تغییر زبان زنانه در ترجمه‌ی شعرهای غادة السمان به فارسی (مطالعه موردی؛ دو ترجمه‌ی «غمنامه‌ای برای یاسمن-ها» و «علیه تو اعلان عشق می‌دهم» از عبدالحسین فرزاد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه ادبیات فارسی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه گنبد کاووس. ایران

چکیده

مسأله‌ی زبان زنانه، در نظریه‌های بسیاری از فمینیست‌ها مطرح شده است. بر اساس آن، نگارش زنان –به شکلی جوهری- با نگارش مردانه متفاوت است. به همین منظور، نظریه‌پردازان فمینیست، تلاش کردند که سبک زنانه را در نوشتار بپرورند و در این مورد، آراء پراکنده و متکثّری را بیان کردند. با گسترش نظریه‌های نقدی فمینیستی، بسیاری از زنان نویسنده و شاعر، از آن تأثیر پذیرفتند و آثارشان را با زبانی زنانه نوشتند و سرودند. شاعر و نویسنده‌ی سوری، خانم غادة السمان به سبب تحصیل در غرب و آشنایی با جنبش‌های زنانه در آن سامان، توانست نگارش زنانه‌ی یگانه‌ای را در نوشته‌هایش خلق کند. برخی از شعرهای او به فارسی ترجمه شده‌اند. عبدالحسین فرزاد در غمنامه‌ای برای یاسمن‌ها و علیه تو اعلان عشق می-دهم گزیده‌ای از شعرهای او را به فارسی ترجمه کرده است. در جاهایی از ترجمه‌های فوق، به سبک زنانه و اندیشه‌های فمینیستی تنیده در شعر توجه نشده است. در این پژوهش سعی شده تا با نظر به "نگارش زنانه"، ترجمه‌های مذکور بررسی شود و نارسایی ترجمه –در بیان سبک زنان- تبیین شود. نتیجه‌هایی تحلیل بیانگر این است که در ترجمه‌های مورد بحث، به مواردی چون واژگان زنانه، سیالیت، انحراف از ساختارهای حاکم بر جمله، شیوه‌ی نگارش، ساختارشکنی و وارونه‌سازی ارزش‌های مردانه دقت نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of shifts in Feminist writing (Ecriture feminine) in translation of poems of Ghadah Al-samman into Persian (Case study: “Elegies for jasmines” and “I declare love against you”)

نویسنده [English]

  • Oveis Mohamadi
Persian literature department, Faculty of Humanity, University of Gonbad Kavous. Iran
چکیده [English]

The issue of Women’s language has been suggested in the theories of many feminist writers. According to this, Women’s writing is essentially different from the man’s one. On this basis, feminist scholars have tried to creat a women style of writing. so, they have expressed various ideas about the Women’s writing. Feminist theories had influnce on many female writers and poets in the world. One of them is Syrien writer and poet, Ghadat Al-samman. Due to studing in west and familiarity with feminist movement there, she could create an unique women’s writing in her works. Some of her poems are translated to persian. Abdol hosein Farzad in Elegies for jasmines and i declare love against you, has translated some of her poemes to persian. In some cases of mentioned translations, the women’s style of writing and feminist ideas has been neglected.Given the Women’s writing (Ecriture Feminin), this research aimes to investigate mentioned translations and explains its inarticulateness (in some cases) to expresse the women’s style of writing. The resaults indicates that the female words, fluidity, diversion commun structures of syntax, special graphic forms in writing, deconstruction and displacement of male values has been ignored in some parts of transltions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • translation
  • poem
  • Feminism
  • samman