رویکرد پنهان سیاست و ایدئولوژی در برگردان واژگان رسانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه سمنان

2 دانشیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه سمنان، ایران

10.22054/rctall.2020.52382.1478

چکیده

چکیده :
واژگان دررسانه هاهدفمندوبرای القای مفاهیمی خاص، انتخاب می شوند،نگاهی گذرا به چگونگی انتخاب واژگان دررسانه ها نشان می دهد که معنای موردنظررسانه ها درورای واژگان پنهان میشود،انتخاب هدفمندواژگان شامل فعالیتهای ترجمه ای رسانه ها هم می شود
دراین پژوهش،ابتدا به اهمیت وجایگاه ترجمه رسانه ای اشاره می کنیم وسپس درباره عواملی مانندسیاست وایدئولوژی سخن می گوییم که چگونه به صورت نامحسوس،درلایه های زیرین معنایی نفوذکرده وخودرا به شکل حقیقت به مخاطبان معرفی می کنند
روش تحقیق دراین پژوهش؛توصیفی وتحلیلی وجامعه آماری متون خبری ترجمه شده عربی به فارسی و بالعکس است.به این صورت که باجستجو در رسانه های عربی و فارسی ،متون خبری ای که درچندسال اخیردراین رسانه ها منتشرشده بود را جمع آوری کردیم و از بین این متون خبری،عبارت هایی که درراستای اهداف تحقیق بود به صورت هدفمند انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند
نتایج به دست آمده بیانگرآن است که مترجمان رسانه ها درانتخاب واژگان،تابع باورها وسیاست های رسانه خود هستند،لذا تلاش می کنند با زیرکی تمام،واژه ای را برای انتقال معنا در ترجمه انتخاب کنندکه اهداف وخواسته های رسانه خود را تامین کنندومعنای مورد نظرآنها به مخاطب منتقل شود.
استفاده ازواژگان جایگزین،به کارگیری واژه های دارای بار معنایی منفی،تغییرواژگان وافزودن صفت به برخی از واژه ها،ازجمله روش هایی هستندکه مترجمان رسانه ها برای القای معانی ومفاهیم مورد نظرخوددرترجمه به کار میگیرند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The hidden approach of politics and ideology in translating media words

نویسندگان [English]

  • RezaAli Qaseminasab 1
  • Sadeq Askari 2
1 Arabic Language and Literature Departme., Semnan University
2 Associated Professor, Semnan University, Iran.
چکیده [English]

Abstract:

Vocabulary is chosen purposefully in the media to convey specific concepts, A quick look at how words are chosen in the media shows that the meaning of the media is hidden behind the words. Targeted vocabulary selection also includes media translation activities.
In this research, we first point out the importance and position of media translation and then we talk about factors such as politics and ideology, how they imperceptibly penetrate the lower layers of meaning and introduce themselves to the audience in the form of truth.
The research method in this research is descriptive and analytical and the statistical population is news texts translated from Arabic to Persian and vice versa. We searched the Arabic and Persian media and collected the text of the news that was published in these media in the last few years, And among these news texts, phrases that were in line with the objectives of the research were purposefully selected and examined.
The results show that media translators are subject to their media beliefs and policies in their choice of words. Therefore, they try to cleverly choose a word to convey the meaning in the translation that meets the goals and demands of their media and their desired meaning is conveyed to the audience.
Using alternative words, using words with negative semantic load, changing words and adding adjectives to some words are some of the methods that media translators use to induce their own meanings and concepts in translation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • translation
  • Media
  • politics
  • ideology.Bias