نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات ترجمه عربی دانشگاه تهران

2 دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

10.22054/rctall.2022.67036.1614

چکیده

پژوهش حاضر با تکیه بر چارچوب نظری نیومارک، کیفیت انتقال واحد فرهنگ و عملکرد مترجمان را در ترجمه رمان‌های میرامار، زقاق المدق و ثرثرة فوق النیل از نجیب محفوظ، موسم الهجرة الی الشمال و عرس الزین از الطیب صالح و دروز بلغراد از ربیع جابر، مورد واکاوی قرار داده است تا میزان تطابق ترجمه‌ را با مؤلفه‌های این نظریه بسنجد. پس از بررسی و تطابق متن اصلی و ترجمه فارسی بر پایه نظریه نیومارک، مشخص‌ گردید که در ترجمه این رمان‌ها شیوه‌های انتقال، بومی‌سازی و معادل فرهنگی بیشترین کاربرد را در انتقال واحد فرهنگ داشته است و مترجمان بیشتر به فرهنگ مقصد نظر داشته و در برخی از موارد در انتقال مقوله‌های فرهنگی موفق نبوده‌اند. بسیاری از مقوله‌های فرهنگی شامل نام غذا، لباس، آثار باستانی، نهادها و سازمان ها، آداب و رسوم و غیره بدون ذکر توضیحی در پانوشت، فقط به فرهنگ مقصد انتقال داده شده و خواننده را برای درک آن به زحمت انداخته‌ که از نقاط ضعف مترجمان بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Application of Newmark's theory in the transfer of the unit of culture in the translation of Arabic novels

نویسندگان [English]

  • Akram Madani 1
  • Javad Asghari 2

1 PhD student in Arabic translation studies, University of Tehran

2 Associate Professor of Arabic Language and Literature, University of Tehran,

چکیده [English]

Relying on Newmark's theoretical framework, the present study examines the quality of transmitting the culture unit and the performance of translators in translating the novels Miramar, Zaqaq al-Muddaq, and the Nile Trilogy by Najib Mahfouz, The Season of the Hijrah to the North, and Ars al-Zain by al-Tayyib Saleh and Daruz al-Bulgrad by Rabbi Has made an analysis to measure the degree of conformity of translation with the components of this theory. After reviewing and adapting the original text and Persian translation based on Newmark theory, it was found that in translating these novels, the methods of transmission, localization and cultural equivalent have been most used in transmitting the unit of culture. Cases have not been successful in conveying cultural categories. Many cultural categories, including the names of food, clothing, antiquities, institutions and organizations, customs, etc., without explanation in the footnote, are only transferred to the destination culture and make it difficult for the reader to understand, which is one of the weaknesses of translators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • translation evaluation
  • Culture Translation Unit
  • Peter Newmark
  • Arabic Novel Translation