نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه ملی زابل، زابل، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس

3 عضو هیات علمی دانشگاه زابل

چکیده

گلستان سعدی و بهارستان جامی آثار منثوری به زبان فارسی است که به دلیل تبحر نویسندگان این دو اثر به زبان عربی و فارسی و برخورداری از دانش بلاغی و زبانی، در ترجمة عبارات عربی موجود در این دو کتاب از شگردهای قابل توجهی استفاده شده‌است. در این پژوهش بر مبنای رویکرد مقصدگرا در ترجمه، عبارات ترجمه‌شدة عربی در آثار مذکور بررسی شده‌است. اساس این رویکرد آن است که مترجم تلاش می‌کند در برابر عناصر زبان و متن مبدأ، عناصری معادل از زبان مقصد برگزیند و با کمک شگردهایی خاص، تمام معنای بافت موردنظر را وارد زبان مقصد کند و تنها به انتقال معنای صریح بسنده ننماید. هدف پژوهش آن است که شگردهای ترجمه از عربی به فارسی در گلستان سعدی و بهارستان جامی استخراج گردد و میزان تعهد سعدی و جامی به زبان مقصد بررسی گردد. نتایج نشان می‌دهد که با توجه به این که بهارستان جامی که به شیوة گلستان سعدی و به تقلید از آن نوشته شده‌است، شگردهای ترجمة عبارات عربی به فارسی در این اثر نیز شباهت قابل‌توجهی به گلستان دارد؛ بر این اساس برجسته‌ترین شگردهای رویکرد مقصدگرا در ترجمة عبارات عربی گلستان و بهارستان به ترتیب عبارت است از: انتقال، ناهمگون‌سازی، افزوده‌سازی و ابهام‌زدایی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Arabic to Persian translation techniques in Saadi's Golestan and Jami's Baharestan based on the target-oriented approach

نویسندگان [English]

  • Abdolbaset Arab Yousofabadi 1
  • - - 2
  • - - 3

1 Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Zabol National University, Zabol, Iran

2 -

3 -

چکیده [English]

Saadi's Golestan and Jami's Baharestan are two Persian works in prose in which significant techniques have been used in translating the Arabic expressions due to the proficiency of the authors in Arabic and Persian languages and their rhetorical and linguistic knowledge. In this research, the Arabic translated phrases in the mentioned works have been studied based on the target-oriented approach in translation. The basis of this approach is that the translator tries to choose equivalent and equal elements of the target language with regard to the elements of the source language and text. With the help of special methods, he also tries to enter the entire meaning of the desired context into the target language and to avoid conveying the explicit meaning merely. The aim of the present study is to find Arabic to Persian translation techniques in Saadi's Golestan and Jami's Baharestan and to examine the extent of Saadi and Jami's commitment to the target language. Considering that Jami's Baharestan is the most prominent work of art identical with Saadi's Golestan in terms of form and content, the results indicate that the techniques of translating Arabic phrases into Persian in this work are also remarkably similar to Saadi's Golestan. Accordingly, the most distinguished methods of the target-oriented approach in translating the Arabic expressions of Golestan and Baharestan, respectively, are; transition, dissimilation, adjunction and disambiguation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • translation techniques, Saadi'
  • s Golestan, Jami'
  • s Baharestan, target-oriented approach