نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی. دانشگاه خوارزمی. تهران. ایران

3 دانشیارگروه زبان و ادبیات عربی. دانشگاه تهران. تهران. ایران

4 دانشجوی دکتری رشته زبان وادبیات عربی. دانشگاه خوارزمی. تهران .ایران

10.22054/rctall.2022.67405.1619

چکیده

ساخت اطلاع و نشانداری از مباحث مهم در زبان‌شناسی نقشگرا به شمار می‌آید که توجه نظریه‌پردازان ترجمه را نیز به خود جلب کرده‌است. از جمله ساختارهای نحوی نشاندار، مبتداسازی وکانونی‌سازی است که در آنها سازه مبتدا وکانون، از جایگاه اصلی خود در جمله خارج شده و در جایگاه دیگر مثلاً ابتدای جمله قرار می‌گیرند. از آنجا که از منظر ساخت اطلاعی، جابجایی در عناصر جمله و نشانداری، بار معنایی بیشتری را ایجاد می‌کند؛ درک این موضوع خصوصا در ترجمه متون دینی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و نیازمند دقت بیشتر مترجم و شناخت و رعایت ساختار دو زبان مقصد و مبدا است. زیرا ممکن است دو گزاره به لحاظ ظاهری معنای یکسانی داشته اما به لحاظ ارتباطی و کلامی معانی متفاوتی داشته باشند. پژوهش حاضر با شیوه تحلیل محتوا و با رویکرد تطبیقی، با تکیه بر نظریه لمبرکت ترجمه موسوی گرمارودی از خطبه جهاد را از حیث ترجمه ساختارهای نشاندار مورد بررسی قرار داده‌است. نتایج نشان می‌دهد که مترجم به طور کلی در ترجمه این ساختارها چندان موفق عمل ننموده و اکثر این ساختارها را به صورت بی‌نشان در فارسی ترجمه کرده‌است. البته این امر به روانی ترجمۀ وی لطمه نزده‌است؛ اما بدون شک، از منظر ساخت اطلاعی، به دلیل تغییر ساختارها از نشانداری به بی‌نشانی، انتقال دقیق بخشی از معانی ارتباطی کلام میسر نشده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the translation of marked and unmarked syntactic structures in Mousavi Garmaroodi's translation of Jihad 's sermon based on Lambrekt's theory

نویسندگان [English]

  • hamed sedghi 1
  • Seyed Adnan Eshkevari 2
  • Saadollah homayooni 3
  • zahra mahdavimehr 4

1 Professor of Arabic Language and Literature, kharazmi University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Arabic Language and Literature, kharazmi University, Tehran, Iran

3 Associate Professor of Arabic Language and Literature, Tehran University, Tehran, Iran

4 PhD student in Arabic Language and Literature, kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The marked information structure is one of the topics addressed by functional linguists which has also attracted the attention of translation theorists. Among the marked syntactic structures are topicalization and focalization, in which the topic and focus are removed from their original position in the sentence and placed in another position, for example, at the beginning of the sentence. Considering that in terms of information structure, shifting in sentence elements and marking creates more semantic load; understanding this issue is especially important in translating religious texts and requires more accuracy of the translator and knowledge and observance of the structure of the two languages of destination and origin. because two propositions may have the same meaning in appearance but have different meanings in terms of communication and verbal. The present study, based on the method of content analysis and with a comparative approach, and relying on Lambreckt's theory, has examined and analyzed Garmaroodi's translation of Jihad 's sermon in terms of translation of marked structures. The results show that the translator has not been very successful in translating these structures in general and has translated most of these structures into Persian as unmarkers. Of course, this has not harmed the fluency of his translation, but undoubtedly, due to the change of structures from marking to unmarking it has damaged the precise transmission of some of the communicative meanings of the text, from the point of view of information structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nahj al-Balaghah
  • Mousavi Garmaroodi`s translation
  • Marked information structure
  • Topicalization
  • Focalization