نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

10.22054/rctall.2022.67359.1617

چکیده

چکیده

ترجمه متون ادبی به طور عام و برگردان شعر به طور خاص، ناگزیر از انجام تغییر است که در بخش‌های مختلف واژگانی، ساختاری، بلاغی و گفتمانی متن روی می‌دهد. فرآیند تعدیل، غالبا ناشی از تصمیم آگاهانه مترجم بوده و به ماهیت زبان مقصد باز می‌گردد. یکی از نظریات برجسته در این حوزه، نظریه جی.سی کتفورد (1965) است که در دو گروه کلّی و چهار زیرشاخه، تغییرات واژگانی و دستوری را مورد بررسی قرار می‌دهد. در پژوهش حاضر تلاش گردید با تکیه بر نظریه کتفورد، اقسام تعدیل‌های عبدالمنعم و العطار در تعریب سروده‌های مجموعه تولّدی دیگر فروغ فرخزاد، مقایسه و تحلیل گردد. نتیجه این بررسی بیان‌گر این است که تغییر طبقات دستوری، نسبت به دیگر اقسام تغییر، در تعریب هر دو مترجم، فراوانی بالایی دارد. تعریب مریم العطار به دلیل تقیّد به زبان مبدأ و التزام به ترجمه تحت‌اللفظی، از تعدیلات ساختاری کم‌تری همراه است که این امر در نامأنوسی ترجمه اثرگذار بوده است. این درحالی است که ترجمه عبدالمنعم، به دلیل معادل‌یابی‌های مناسب و التزام به تصریح و تعدیل واژگانی و ساختاری، روان‌تر به نظر می‌آید. ضمن آن‌ حذف‌ها و افزوده‌های نابجا در تعریب العطار گاه موجب تغییرات معنایی و مفهومی ترجمه وی گشته است.

واژگان کلیدی: ترجمه شعر، مجموعه تولّدی دیگر، نظریه کتفورد، العطّار، عبدالمنعم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Forough Farrokhzad’s “Tavallod-i-Digar” In Light Catford’s Imaginative Translational Shifts Theory

نویسنده [English]

  • asghar shahbazi

Imam Khomeini International University

چکیده [English]

Abstract

Vernacular translation of literary works invites inevitable semantic, syntactic, rhetorical and ideological shifts within a text. This process of stabilizing originates mostly from the translator’s conscious intention, and is reliant on the target language’s innate nature. Among the most notable theories in this regard, is J. C. Catford’s theory (1965), which analyzes semantic and syntactic shifts in two general categories and four sub-categories. This study attempts to compare and investigate Abdolmona-em’s and Al-Attar’s stabilizations in the Arabic translation of Forough Farrokhzad’s “Tavallod-i-Digar,” based on Catford’s theory. The results of this study suggest that in comparison with other transformation modes, transformations on a syntactic level are of high impact on the translations by both aforementioned translators. Maryam’s Al-Attar’s translation includes less structural stabilizations because of reduced concern about the primary language’s structure and emphasis on literal translation, and this culminated in the complexity and unfamiliarity of the end product. On the contrary, Abdolmona-em’s translation appears more smooth and natural, as it suggests suitable equivalents and emphasizes on the expression and stabilization of semantic and syntactic structures. Furthermore, the exclusions and redundant extensions in Al-Attar’s translation have often brought about interpretative and thematic transformations in the poem.Keywords: Poem translation, “Tavallod-i-Digar,” Catford’s theory, Al-Attar, Abodolmona-em

کلیدواژه‌ها [English]

  • Translation Criticism, Catford&rsquo
  • s theory, &ldquo
  • Tavallod-i-Digar&rdquo
  • , Farrokhzad