نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مطالعات ترجمه عربی دانشگاه تهران

چکیده

تاکنون الگوی دقیق و جامعی برای نقد واحد ترجمه در ترجمۀ قرآن طراحی نشده‌است. به منظور دست‌یابی به چنین الگویی می‌توان ابتدا کار‌آمدیِ مؤلفه‌های واحد ترجمه را مورد بررسی قرار‌داد. به همین جهت، در این پژوهشِ نو تلاش شده‌است تا مقوله‌ی واحد ترجمه در ترجمۀ قرآن کریم بررسی‌شود. در این جستار ابتدا به شرح واحدهای ترجمه‌ از نظر نظریه‌پردازان حوزۀ ترجمه پرداخته شده است. سپس با مقایسۀ واحدهای ترجمه که مترجمان قرآن در ایران به کارگرفته‌اند، به نقد و تحلیلِ میزانِ کارآمدیِ واحدهای ترجمه‌ در ترجمۀ قرآن-کریم پرداخته شده‌است. در این تحقیق علاوه بر استفاده از واحدهای ترجمه‌ که نظریه‌پردازان غربی مطرح کرده‌اند از یک واحد ابداعی دیگر استفاده شده –‌واحد‌کمتر‌از‌کلمه‌-، که هنوز از طرف هیچ یک از نظریه-پردازان ترجمه در غرب به عنوان واحد ترجمه مطرح نشده‌است. در این مقاله تحلیل براساس واحد ترجمه و با روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته‌است. و ترجمه‌هایی که مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: ترجمۀ معزی، پاینده، مکارم‌شیرازی و انصاریان. نتایج پژوهش گویای آن است که با‌توجه به بافت خاص هر آیه و با‌توجه به تفاوت در نگاه مترجم، در ترجمۀ قرآن‌کریم می‌توان از واحد‌کلمه، واحد‌جمله، واحد‌اندیشه، واحد‌متن، واحد‌فرهنگ و واحد‌کمتر‌از‌کلمه استفاده کرد. و درصد استفاده از واحد جمله نزد مترجمان مذکور بیش از واحدهای دیگر بوده است. و با توجه به یافته‌های این پژوهش و از آنجا که در ترجمۀ قرآن هرگونه دخل و تصرف در محتوای متن از سوی مترجم جایز نیست، واحدِ ترجمه‌ایِ پیشنهادی برای ترجمۀ قرآن کریم، واحد جمله می‌باشد و بیشترین کارآیی را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A new look at the translation of the Holy Quran based on the components of the translation unit (Case Review: Translation of Moezzi, Payandeh, Makarem Shirazi and Ansariyan)

نویسندگان [English]

  • Javad Asghari 1
  • hossein jowkar 2

1 Associate Professor of Arabic Language and Literature, University of Tehran, Tehran, Iran

2 PhD student in Arabic Translation Studies, University of Tehran

چکیده [English]

So far, no precise and comprehensive model has been designed for criticizing the translation unit in the translation of the Qur'an. For such a model, the efficiency of translation unit components can be investigated first. This new research tries to investigate the category of translation unit in the translation of the Qur'an. In this essay, firstly, the translation units are described from the viewpoint of theorists in the field of translation. Then, by comparing the translation units employed by Quran translators in Iran, the effectiveness of translation units in the translation of the Qur'an has been analyzed. In this research, in addition to using translation units that Western theorists have proposed, another inventive unit has been used – less than the word - which has not yet been proposed by any translation theorists in the West. In this paper, the analysis is based on translation unit and descriptive-analytical method. And the translated translations: Moezzi, Payandeh, Makarem Shirazi and Ansariyan. The result is that due to the specific context of each verse and the difference in the translator's view, in the translation of the Qur'an, the word unit, sentence, thought, text, culture, etc. can be used less than the word. The percentage of use of the sentence unit with translators was higher than the others. According to this research, since any change in the content is not permissible in the translation of the Qur'an, the proposed translation unit for translating the Qur'an is the sentence and is the most efficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Translation of the Holy Quran
  • translation unit
  • components of translation unit
  • criticism of translation