نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانش آموخته رشته مترجمی زبان و ادبیات عربی

10.22054/rctall.2024.77582.1714

چکیده

سریال‌ ارزشمند مختارنامه شامل تعداد قابل توجهی از مؤلفه‌های زبان عامیانه همچون اصطلاحات، کنایه‌ها، همگون‌سازی، واژگان کوچه ‌بازاری، دشواژه‌ها، دعا، نفرین و شکسته‌نویسی است که سهم بسیار زیادی در فرایند انتقال مفاهیم مورد نظر به مخاطب داشته است. این سریال که به زبان عربی برگردان شده و از شبکه‌های متعدد جهان اسلام به نمایش درآمده است، مورد استقبال کم نظیر مخاطبان قرار گرفته است. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که مترجم یا گروه مترجمان در فرایند برگردان مؤلفه‌های یادشده چه عملکردی داشته‌اند و بیشتر از چه راهبرد و استراتژی‌ای برای ترجمه و معادل‌یابی آنها بهره ‌برده‌اند. در پرتو حضور نسبتاً چشمگیر مؤلفه‌های یادشده در سریال مختارنامه و نظر به اینکه تاکنون پژوهنده‌ای از این منظر به معادل‌های عربی آن تعابیر ننگریسته است، پژوهش پیش‌روی می‌کوشد ضمن شناسایی، استخراج و دسته‌بندی آنها، با روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی معادل‌های عربی آنها بپردازد و در صورت ضرورت، معادل‌های پیشنهادی ارائه و نتیجه تحقیق را فرادید مخاطبان قرار دهد. نتیجه نشانگر این است که در تعریب مؤلفه‌های عامیانۀ سریال مورد مطالعه، بیش از هر چیز از معادل‌یابی مفهومی استفاده شده است و حجم زیادی از معادل‌های ارائه شده از مشکل نارسایی رنج می‌برند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the equivalents of popular components of Mokhtarnameh series

نویسندگان [English]

  • Ali NajafiIvaki 1
  • mohaddese haddadi 2

1 Associate Professor of Arabic Language and Literature, Kashan University, Kashan, Iran

2 m

چکیده [English]

Valuable series of Mukhtarnameh includes a significant number of vernacular components such as idioms, ironies, assimilation, bazaar street words, slang words, prayers, curses, and broken writing, which has contributed a lot in the process of conveying the desired concepts to the audience. This series, which has been translated into Arabic and has been shown on many channels in the Islamic world, has been well received by the audience. The question raised here is that the translator or the group of translators performed in the process of translating the mentioned components and what strategy they used to translate and equate them. In the light of the relatively impressive presence of the mentioned components in the Mukhtarnameh series and considering that no researcher has looked at the Arabic equivalents of those meanings from this point of view, the research tries to move forward while identifying, extracting and categorizing them. evaluate their Arabic equivalents with a descriptive-analytical method and, if necessary, present the suggested equivalents and make the results of the research known to the audience. The result shows that in the interpretation of the common components of the studied series, more than anything else, conceptual equivalence has been used and a large amount of the equations presented suffer from the problem of insufficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vernacular
  • mukhtarnameh
  • equivalence
  • conceptual translation
  • communication