دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1390 

مقاله پژوهشی

1. ابوالقاسم شابی میان رومانتیسم و سمبولیسم

صفحه 1-26

حجت رسولی؛ سعید فروغی نیا


8. تأثیر وزن شعر فارسی بر اشعار عربی میرداماد

صفحه 155-172

علی اصغر قهرمانی مقبل؛ سید حسین مرعشی