ترجمه در زبان و ادبیات عربی
ارزیابی ترجمه مجموعه «تولدی دیگر» فروغ فرخزاد برمبنای نظریه تغییرات صوری کتفورد (موردپژوهی مقایسه ترجمه عبدالمنعم و العطار)

علی اصغر شهبازی

دوره 11، شماره 25 ، مهر 1400، ، صفحه 249-283

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2022.67359.1617

چکیده
  ترجمة متون ادبی به طور عام و برگردان شعر به طور خاص، ناگزیر از انجام تغییر است که در بخش­های مختلف واژگانی، ساختاری، بلاغی و گفتمانی متن روی می­دهد. فرآیند تعدیل، غالباً ناشی از تصمیم آگاهانه مترجم بوده و به ماهیت زبان مقصد بازمی­گردد. یکی از نظریات برجسته در این حوزه، نظریة جی. سی کتفورد (1965) است که در دو گروه کلی و چهار زیرشاخه، ...  بیشتر

بررسی تعریب داستان «شاه و کنیزک» مثنوی با تکیه بر الگوی وینی و داربلنه (موردپژوهی مقایسه ترجمۀ منظوم هاشمی و جواهری)

علی اصغر شهبازی؛ مصطفی پارسایی پور

دوره 10، شماره 23 ، مهر 1399، ، صفحه 237-270

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2020.52368.1477

چکیده
  مثنوی مولانا در آن سوی مرزهای زبان و فرهنگ فارسی بازتابی گسترده داشته و مخاطبان بسیاری را شیفتۀ خود ساخته است. این اثر فاخر در میان کشورهای عربی نیز از توجه ویژه­ای برخوردار بوده است. ادبای عرب -در قالب­های نظم و نثر- به ترجمه و شرح این شاهکار ادبی­- عرفانی پرداخته­اند که در این میان، ترجمه­های منظوم دو شاعر معاصر عراقی، عبدالعزیز ...  بیشتر