نقد و بررسی ترجمة سورة القارعه بر مبنای بافت زبانی آن (موردپژوهانة ترجمه‌های فولادوند و مکارم شیرازی)

عادل آزاددل؛ جواد گرجامی؛ معصومه بهره ور

دوره 9، شماره 20 ، شهریور 1398، ، صفحه 246-217

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2019.39499.1367

چکیده
  بافت زبانی مجموعه‌ای از عناصر درون‌متنی است که در ارتباط با یکدیگر زمینة دلالتمندی متن را فراهم می‌کنند و در نتیجه، به انتقال صحیح مفهوم کلام و دریافت گفتمان کلّی متن می‌انجامد. بافت زبانی، مفهوم کلّی است که چهار لایة لغوی، دستوری (صرفی‌ـ نحوی)، بلاغی و آوایی را شامل می‌شود. توجه به بافت زبانی حاکم بر آیات قرآن کریم به فهم پیام مقصود ...  بیشتر

سیالیت نشانه‌های ادبی درترجمة متن شعری (موردپژوهانه ترجمة دیوان أغانی مهیار الدمشقی ادونیس)

جواد گرجامی

دوره 6، شماره 15 ، مهر 1395، ، صفحه 182-159

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2016.7267

چکیده
  متن شعری جایگاه حضور بسیاری ازنشانه‌هایی است که در سایة روابط کنش‌مند در محورهای افقی (همنشینی) و عمودی (جانشینی) به شکل‌گیری قطب‌های مجازی و استعاری در شعر می‌انجامند. هر یک از این نشانه‌های شعری به نوبة خود دلالت‌های چندگانه‌ای را به وجود می‌آورند که این امر در نهایت، به تکثّر مدلول‌های واژگان شعری و پدیدة چندمعنایی درآن منتهی ...  بیشتر