دوره و شماره: دوره 6، شماره 14، بهار 1395، صفحه 1-256 
2. اسلوب تصریح و تبیین در ترجمه ی قرآن (بررسی موردی ترجمه ی فیض‌الإسلام)

صفحه 60-41

10.22054/rctall.2016.5028

صادق سیاحی؛ محمود آبدانان مهدی زاده؛ محمود شکیب انصاری؛ معصومه تراوش