مقاله پژوهشی
بررسی ترجمة خدیوجم از کتاب مع أبی‌العلاء فی سجنه بر مبنای بسندگی و پذیرفتگی در ترجمة متون ادبی

حمیدرضا حیدری؛ فاطمه کاظمی

دوره 7، شماره 17 ، مهر 1396، صفحه 30-9

https://doi.org/10.22054/rctall.2017.8325

چکیده
  بررسی گرایش مترجم به هنجارهای متن مبدأ و یا هنجارهای متن مقصد از موضوعات مهم واساسی درمطالعات ترجمه است. ترجمه در حالت نخست به ترجمه بسنده و در حالت دیگر به ترجمه پذیرفته نامیده می‌شود. مترجم ادبی در فرایند ترجمه گاه بر اساس بسندگی و گاه بر مبنای پذیرفتگی عمل می‌کند. در این پژوهش بر آنیم بسندگی و پذیرفتگی را در ترجمه‌ای که مرحوم دکتر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقد و بررسی اطناب و توضیح در ترجمة صحیفة سجادیه بر اساس نظریة آنتوان برمن (مطالعة موردی: ترجمة انصاریان)

محمد فرهادی؛ سید محمود میرزایی الحسینی؛ علی نظری

دوره 7، شماره 17 ، مهر 1396، صفحه 54-31

https://doi.org/10.22054/rctall.2017.8326

چکیده
  ترجمه به عنوان روشی برای آشنایی با آداب و فرهنگ دیگر ملت‌ها از دیرباز مورد توجه بوده‌است و همواره دو رویکرد مبدأگرا و مقصد‌گرا داشته‌است و هر یک از این دو رویکرد طرفداران خاص خود را داشته‌اند. آنتوان برمن یکی از نظریه‌پردازان مبدأگرای علم ترجمه است که در نظریة خود با عنوان «گرایش‌های ریخت‌شکنانه»، سیزده عامل انحراف در ترجمه را ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل گفتمانی تغییر عناصر فرهنگی ـ اجتماعی در ترجمه از زبان واسطة مجموعة عشق با صدای بلند

اویس محمدی؛ علی بشیری؛ زین العابدین فرامرزی

دوره 7، شماره 17 ، مهر 1396، صفحه 78-55

https://doi.org/10.22054/rctall.2017.8327

چکیده
  مجموعة عشق با صدای بلند، گزیده‌ای از اشعار نزار قبانی است که احمد پوری آن را به واسطة زبان انگلیسی به فارسی بازگردانده‌است. در روند این ترجمة ادبی از عربی به انگلیسی و آنگاه به فارسی، تغییراتی در گفتمان‌های حاکم بر متن صورت گرفته که رصدپذیر است. از جملة این گفتمان‌ها می‌توان به گفتمان مذهبی‌ـ دینی، ملی‌ـ قومی و ساختارشکن و سیاسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
چالش‌های بافت فرهنگی در ترجمة ادبی از فارسی به عربی: با تمرکز بر «گلستان سعدی» و «روضةالورد»

فرشید ترکاشوند؛ نجمه قائمی

دوره 7، شماره 17 ، مهر 1396، صفحه 98-79

https://doi.org/10.22054/rctall.2017.8328

چکیده
  بافت فرهنگی از جمله مباحث مطرح در معناشناسی است که در فهم متن، به‌ویژه متون ادبی کارایی بسزایی دارد. هر متنی برخاسته از اندیشه و فرهنگ فردی و جمعی است و در این میان، برخی واژگان موجود در آن، گفتمان فرهنگی خاصی دارند که چالش‌های اساسی در ترجمه ایجاد می‌کنند. گفتمان و نگرش گفتمانی متن را در کنار بافت و عناصر تشکیل‌دهندة آن، به‌ویژه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل مقوله‌های نسبیت زبانی در عربی نسبت به فارسی و تأثیر آن بر ترجمه

علیرضا نظری

دوره 7، شماره 17 ، مهر 1396، صفحه 124-99

https://doi.org/10.22054/rctall.2017.8329

چکیده
  در رابطة زبان و تفکر، هنوز هم سخن از فرضیة نسبیت زبانی می‌تواند بحث‌برانگیز باشد. این فرضیه که بیشتر به نام ادوارد ساپیر و لی وورف شناخته می‌شود، بر کیفیت تأثیر زبان بر تفکر استوار است. در نوع افراطی آن، این «زبان» است که تعیین‌کننده و جهت‌دهندة اندیشه است و در نوع خفیف آن، زبان در بخش‌هایی از تفکر اثر می‌گذارد. مبنای فرضیه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ترجمة عربی مقوله‌های فرهنگی داستان فارسی شکر است از محمدعلی جمال‌زاده بر اساس نظریة نیومارک

محمد رحیمی

دوره 7، شماره 17 ، مهر 1396، صفحه 148-125

https://doi.org/10.22054/rctall.2017.8330

چکیده
  بررسی و نقد چگونگی انتقال عناصر فرهنگی داستان فارسی شکر است اثر محمدعلی جمال‌زاده از فارسی به عربی با استفاده از الگوی پیتر نیومارک در تقسیم‌بندی مقوله‌های فرهنگی و راهکارهای ترجمة آن، هدف این پژوهش است. مهم‌ترین یافته‌های پژوهش حاضر که با روشی توصیفی ـ تحلیلی نوشته شده، بیانگر این مطلب است که داستان فارسی شکر است تمام پنج دستة ...  بیشتر