دوره و شماره: دوره 7، شماره 17، پاییز 1396، صفحه 164-1